UDK 800.23:801.82:808.62
Izvorni znanstveni rad

MATEO ŽAGAR (Zagreb)

KAKO JE TKAN TEKST BAŠĆANSKE PLOČE
(kontinuitet iščitavanja)

Otkad je 1853. godine Josef Šafarik pronio slavistikom glas o pronalasku Bašćanske
ploše,' sve do današnjih se dana šire, razvijaju, nestaju, gdjegdje i spajaju, zamiru pa se
ponovno radaju - djelimična ili cjelovita tumačenja o sadržaju njezina natpisa.' Međutim,
u tijeku proteklih gotovo stoljeće i pol nisu se razdvojila dva bitno različita, iako
nadopunjujuća, pristupa: prvi, u biti tekstnolingvistički, koji podrazumijeva orijentaciju
samo na ono što je na natpisu prezentno, primarno lingvističkoga usmjerenja; te drugi,
koji nastoji odgonetnuti u kakvoj je vezi s povijesnom stvarnošću pojedini dio natpisa, _
nerijetko pritom gubeći iz vida cjelinu. Tako je malo koji hrvatski filolog propustio izreći
svoje mišljenje npr. o tome na što se odnosi sintagma “v otoc&", tko je bio “kaneza
Kosamata", koja je “krajina" posrijedi, ili tko je, što je i gdje je “mikula v otočaci".
Istodobno, manje je bilo odgovora na pitanja: npr. od koliko se zapravo dijelova natpis
Bašćanske ploče sastoji, imaju li ti dijelovi kakve predloške i koliko se na njih naslanjaju,
u kakvu su odnosu ti predlošci, kojim su jezikom i pismom pisani; nadalje - kako se
različitost izvora odražava na tekstnu strukturu natpisa (pitanje sastavnih dijelova); kako
se, naposljetku, ostvaruje novi tekst - da li tek pukom imitacijom? Čini nam se da bi
pretpostavljanje ovog pristupa, u redoslijedu primjene, umnogome pridonijelo i
adekvatnijem tumačenju povijesnih okvira predočena sadržaja.

Ovakvu prilazu raščlambi i rekonstrukciji tekstova posljednjih je desetljeća osobito
put usmjerio razvoj tekstne lingvistike, ma koliko se smjerova unutar te discipline s
vremenom razvilo (nažalost u hrvatskoj filologiji premalo je tome traga!). Filolozi su tako
ponovno upozoreni da, istražujući pisane spomenike, prvo moraju iščitati sve što im
jezična organizacija materijala nudi. U pisanim spomenicima jasne tekstne strukture (npr.
prepoznatljivim pravnim dokumentima, velikim dijelom kodificirane forme) takav zahtjev
se može činiti suvišnim sve dok se ne počne primjenjivati poredbena metoda
(prepoznavanje dijelova teksta i njihova odnosa prema paralelnim ostvarajima uvijek će

 

 

 

 

  

* U ovom radu pod pojmom natpis podrazumijeva se tekst na kamenoj ploči.
* J. P. Šafačik, Dostdoky a opravy, iz: Pamdtky klakolskiko pisemnictof, Prag 1853.;