Croatica XXII/XXIV (1992/1993) - 37/38/39 Izvorni znanstveni članak

Mateo Žagar

PRINOS ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE UREĐENJU JEZIKA
HRVATSKOGLAGOLJSKE NELITURGIJSKE
KNJIŽEVNOSTI
(na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitić rimskih
arhierćov i cesarov)

'UDK 808.62(091)"15" + 003.349.12

Ovaj je rad pokušaj da se popuni praznina u opisu i procjeni
Kožičićeva mjesta u povijesti jezika hrvatskoglagoljske knjige — izme-
đu tradicionalnih općeslavenskih rješenja, s jedne strane, i nastojanja
za uređivanjem odnosa fonem/grafem, prema fonološkom inventaru
u onodobnih čakavskih govora, s druge strane.