S. Damjanović, Vokal a u »Korizmenjaku«, FILOLOGIJA 9 (1979), str. 73—83.

 

titi), nadaro (gen. pl. < ve(n)čdro), knasti (< klčstiti). Međutim, postav-
lja se načelno pitanje: kako ćemo realizirati grafem č koji je relativno
vrlo čest u tekstu Kolunićeva zbornika, a koji kao fonem vii
stira. Ako pravila čitanja grafema & u općeslavenskom književnom (st:
roslavenskom) jeziku primijenimo na starohrvatski, a time, razumije sc,
i na naš tekst, nesumnjivo će jedna od realizacija biti /j/ + /a/. Primje-
na toga pravila ima svoje opravdanje, čak možda više no u općeslaven-
skom književnom jeziku, jer pravilo za čitanje jata u tom jeziku i jest
stvoreno usporednom analizom stanja u starim slavenskim jezicima, pa
se čini da, uza svu poznatu prilagodljivost artikulacije jata, teorija o
njegovu dvojaku izgovoru u općeslavenskom i nije utemeljena na poda-
cima iz jezičnoga sustava toga jezika, jer se u tom jeziku niti jedan dru-
gi vokal ne izgovara dvojako.

-Ako pođemo od toga, onda ćemo naći u Korizmenjaku brojne primje-
re gdje grafem & označava skupinu (i) + (a), tj. gdje je tom skupinom
stari fonem & zamijenjen. Evo nekih:

   

 

a) na početku riječi
čmi 31, čkovi 31(4x), 32(2x), črunu 57(2x), v čmu
50(2x) itd.
b) u postvokalnoj poziciji
patričrha 31(2x), dostočni, 32, Miheč 34, oficičl» 61, moč 47,
vhač 50, shač 50(2x), 52(2x), kačti 47, bočti 48 itd.

€) iza palatala
ladan'č 35, d'čvla 33, d'čvala 33, 34, rečen'ć 39, ul'č 47(5x),
govoren'č 56 itd.

Osobna zamjenica za 1. lice jednine uvijek je fiksirana grafemom &
31(4x), 34(2x), 36(3x) ...

2. Zamjena £>a

Poznata čakavska mijena j, č, ž + e > a dolazi u »Korizmenjaku« Kolu-
nićeva zbornika u ograničenom broju primjera i to u alternaciji s re-
fleksom e (< g). Tako nalazimo:

šzici 159, čzika M1, 132, čti 124, če' 103, čta 69, č 97, čše 173, čmut' 124,
čmite 188, pričti 13, 33, 34, 41, 42, 44, 130, 171, pričli 20, pričše 20, 189 (2x),
192, 193, prič 26, 132, pričm' 36, pričte 39, prićlQ 166, 167, 170, 172, 176,
pričm/ši 184, začti 204, zauč 177, pričtno 16, prišto 122, pričta 67, 89, pri-
št'č 90, počati 92, poča 92, počala (gen. sg.) 175, žačn' (žačno) 124(2x), 190,
191, žač 191,

ali nalazimo i primjere s e:

eziko 94, 198, ezici 158, ezika 131, eti 65, eta 69, ela 73, ueti 69, prieti 7,
81(2x), 108, 171, 172, 177(2x), 183, 189, 193, 198, priely 148, 151, 165, 170,

74