S. Damjanović, Vokal a u »Korizmenjaku«, FILOLOGIJA 9 (1979), str. 73—83.

 

STJEPAN DAMJANOVIĆ

VOKAL a U KORIZMENJAKU KOLUNICEVA
ZBORNIKA

   

U prilogu se analiziraju posljedice nestajanja jerova (poluvo
kala, poluglasa) u hrvatskome jeziku a kao predložak služe hr-
vatskoglagoljski tekstovi 15. stoljeća. Upozorava se na nepotpunost
pravila o jakom i slabom položaju jerova i zalaže se za uključiva-
nje analize distribucijskih odnosa u našim starim tekstovima.
Analizira se također vokal a koji je nastao od jata (č).

 

Kolunićev zbornik! jedan je od brojnih hrvatskoglagoljskih tekstova
iz 15. stoljeća. Pisan je 1486. godine i sastoji se od dva dijela: Korizmenja-
ka (zbirka korizmenih propovijedi) i Traktata o sedam smrtnih grijeha.
U nekoliko sam navrata pisao o pojedinim jezičnim osobinama Koriz-
menjaka? jer držim da je to jedan od tekstova koji omogućavaju da se
u povodu njih razmišlja o važnim pitanjima hrvatskoga jezika 15. sto-
ljeća. Tako npr. govoriti o vokalu a znači dodirnuti probieme nestanka
jerova, tj. posljedice toga nestanka, problem zamjene prednjega nazala,
jata itd.

Poznato je da vokal a genetski predstavlja refleks etimološkoga a, za-
tim refleks vokala g (a), & ($) i jerova (2/5 > a).

1. Zamjenač>a

U »Korizmenjaku« Kolunićeva zbornika nema primjera poput onih što
ih Eduard Hercigonja nalazi u jeziku Petrisova zbornika*: oklaštri (< klčs-

* Kolunićev zbornik, Hrvatski glagoljski rukopis od godine 1486, Djela JAZU
XII, Zagreb 1892, str. VXXVIII. i 1—276. Priredio: Matija Valjavac.

*'Stjepan Damjanović, Slogotvorni r i | u korizmenjaku Kolunićeva zbor-
nika, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 15, Zagreb 1977, str. &5—51; Voka-
lizam Korizmenjaka Kolunićeva zbornika prema vokalizmu korizmenjaka Illa
19 JAZU, Filologija 8, Zagreb 1977, str. 67—75; Refleksi jata u Korizmenjaku
Kolunićeva zbornika, Radovi Zavoda za slavensku filoloziju 16, Zagreb 1979,
str. 13—31.

3 E. Hercigonja, Jezik glagoljaške neliturgijske književnosti 15. st. i Petri-
sova zbornika, doktorska disertacija u rukopisu, Zagreb 1969, str. 86.

73