Stjepan Damjanović
Filozofski fakultet, Zagreb

REFLEKSI JATA U KORIZMENJAKU KOLUNICEVA ZBORNIKA

Analiziraju se refleksi jata u hrvatskoglagoljskom tekstu 15.
stoljeća. Autor uspoređuje situaciju u tekstu s pravilom Jakubin-
skoga i Meyera i pokušava objasniti odstupanja utjecajem crkve-
noslavenskoga jezika i drugim uzrocima. Raspravlja se o tome ko-
liko jedan pisani tekst ovoga tipa (korizmene propovijedi) može
služiti za donošenje zaključaka o osobinama pojedinih govora (u
ovom slučaju ličkih govora 15. stoljeća). Autorov je zaključak da
su lički govori 15. stoljeća bili pretežito ikavski.

Poznato je podrijetlo praslavenskoga vokala č; mogao je nastati od pra-
indoevropskoga & te od dvoglasa oi, ai ako su oni bili pod uzlaznom intona-
cijom. To je ono u čemu se slažu gotovo svi normativni priručnici. Međutim,
tu slaganja i prestaju. Već kod pitanja o razlici između jata dobivenog od
dugoga e i jata diftonškoga podrijetla neće biti sloge. Većina ipak drži da
je prvi (onaj monoftonškog podrijetla) bio dvoglas komu je prednji član
Zatvoreno, a drugi član otvoreno e, dok je drugi prvotno bio monoftong koji
se kasnije diftongizirao i tako se izjednačio s prvim. Mnogi priznati znanstve-
nici (Ramovš, Seliščev, Diels, van Wijk, Hamm itd.) uvjeravaju nas da se
praslavensko č izgovaralo dosta otvoreno, da mu je artikulacija bila slaba i
prilagodljiva; posebice je ovisila o slogovima koji su dolazili iza jata. Ako
su ti slogovi bili tvrdi, izgovor jata bio je otvoreniji, ako su bili meki, jat
je izgovaran zatvorenije. Artikulacija je ovisila i o dužini sloga pa je u krat-
kim slogovima & tendiralo prema €, u drugim prema i, je, ei.! Prilagodljivost
artikulacije, nejednaka duljina slogova u kojima se jat nalazio, različiti di-
stribucijski uvjeti u pojedinim slavenskim jezicima i različite zakonitosti nji-
hovih vokalnih sustava uvjetovali su prilično šarenilo izgovornih vrijednosti
jata u različitim slavenskim sustavima.

 

 

Na hrvatskočakavskom terenu, bolje rečeno na pojedinim njegovim di-
jelovima, opaža se zanimljiva pojava: usporedno postojanje oba refleksa jata:
e i i, Postanak tog fenomena jedno je od pitanja kojima su brojni znanstve-
nici poklanjali iznimnu pažnju. V. Jagić je iznio mišljenje o jednom starom
zatvorenom e < č karakterističnom za cijeli čakavski teritorij. Zatvorenost

  

1 J. Hamm, Današnji susački govor, str. 71—75; u monografiji Govor otoka
Suska (J. Hamm, M. Hraste, P. Guberina), Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 1,
Zagreb 1956, str. 7—215.

1