Stjepan Damjanović

KORIZMENE PROPOVIJEDI BROZA KOLUNICČA

 

Mitru Dragutincu, sa zahvalnošću

U hrvatskoglagoljskim zbornicima, sastavljenima od tekstova različitih
po sadržaju, česte su zbirke propovijedi, Najpoznatije su one tematski
cjelovite koje sadrže propovijedi u korizmene dane, pa ih nazivamo ko-
rizmenjacima ili kvarezimalima. Jedan je takav korizmenjak Greblov
(1498), jedan nalazimo u Rukopisu iz Oporta (15. st.), Akademijin ruko-
pis koji nosi signaturu 111 a 19 JAZU također je korizmenjak i to sa-
držajno identičan s korizmenjakom u Kolunićevu zborniku, hrvatsko-
glagoljskom tekstu iz 1486. godine.

1. Kolunićev zbornik dobio je ime po žaknu Brozu Koluniću koji ga
je prepisao u Knežej vasi kraj Otočea. Prepisivač je bio rodom iz Dubo-
vika u Bužanima a tekst je prepisivao po narudžbi gatanskoga vikara
Levnarda iz plemena Doljana. Sve te podatke nalazimo u zapisu koji je
umetnut između korizmenjaka i Traktata o sedam smrtnih grijeha koji
je traktat drugi dio Kolunićeva zbornika. Zapis glasi:

3 CROATICA