Nataša Dimitrijević, Mateo Žagar: Najstarije štokavske inovacije u glagolskoj morfologiji
Rasprave 41/2 (2015.), str. 263283

 

malne, gotovo zanemarive. S druge strane, tih je razlika i dovoljno da pot:
knu iscrpnu analizu ovoga (ili nešto proširenog korpusa) po svim gramati
kim razinama. Nakon analize glagolskih oblika, pretpostavku o zasvjedoče-
nim minimalnim razlikama potkrijepili smo i statističkom analizom pojav-
nica u pojedinim spomenutim regijama. Zaključili smo da u pogledu fok:
siranih tema u 14. stoljeću nema značajnih razlika u odnosu na 13. stolje:
te da se ne prepoznaje znatnija jezična podjela među regijama/zemljama k:
-jima fokusirane isprave pripadaju, a u odnosu na ranije stanje, konačno i
dvojeno iz praslavenskoga zajedništva razmjerno nedavno (s 12. st.), posve
je očigledna tendencija pojavljivanja jezičnih osobina u smjeru razvoja što-
kavštine.

 

  

 

1. Uvod

Srednjovjekovni je Dubrovnik bio vrlo važno političko, gospodarsko i kul-
turno središte. Bio je ključna karika u lancu jadranskih luka i trgovački posred-
nik s prekomorskim zemljama te sa zemljama u zaleđu. Pozicija i mirovna poli-
tika grada tijekom stoljeća znatno su pogodovale njegovu gospodarskom i kul-
turnom razvoju. Tomu je svjedokom i značajan korpus pravnih tekstova? koje
su Dubrovčani sklapali sa svojim susjedima i međusobno.

Osim toga, između Dubrovnika i drugih zemalja (posebno Italije), bila je
živa i razmjena intelektualaca koji su u našoj sredini djelovali kao notari, kan-
celari i učitelji u školama (Hercigonja 2006: 121). Nakon razvoja notarijata u
Dubrovniku, domaći (romanski, odnosno latinski) pisari vrlo su se dobro slu-
žili ćirilicom, ali na njihov je duktus ipak utjecala latinska obrazovanost*.
'Tijekom 13. stoljeća vrlo je plodan pisar Paskal, a nakon njega u veliku vre-
menskom procijepu od 1266. do 1340-ih nije sačuvan nijedan spis pisan hrvat-
skom čirilicom, što se odrazilo i na strukturu našega korpusa.

Kada su Slaveni u 7. stoljeću došli na područje današnje Hrvatske, govori-
li su praslavenskim jezikom koji je sve do kraja 11. st. bio jedinstven, no ipak

Uspostavom notarijata u Dubrovniku, 1278., sačuvane su notarske knjige, pa notari-
jat postaje glavno vrelo povijesnih podataka. Najveći dio toga korpusa čuva se u današnjem
dubrovačkom Državnom arhivu. Takoder, osnivanjem notarijata ne sklapaju se više samo
međudržavni ugovori i povlastice, već i privatni trgovački ugovori, što znatno povećava opseg
korpusa pravnih tekstova.

> . Prema Vrani, Rešetar, Jireček i Čremošnik smatrali su da je isprave iz 13. stoljeća pisao
netko romanskog porijekla, a netko ih je drugi prepisivao na ćirilicu. Vrana se ne slaže s tvrdnjom
da su u Dubrovniku postojale zasebne slavenske kancelarije, već je sve pisala ista ruka latinske
obrazovanosti (što se vidi u duktusu ćirilskih slova) i romanskog porijekla (što se vidi u jezičnim
pogreškama, uglavnom u imenskim riječima), upućujući po svemu na jednog pisara — Paskala
(Vrana 1957). Od ostalih pisara koji su se potpisali na povelje iz našega korpusa, pronalazimo još
samo imena Brajan dijak i Desoje gramatik.

 

264