RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK 1 JEZIKOSLOVLJE 31 (2005)

Stjepan Damjanović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, HR- 10000 Zagreb
stjepan.damjanovic(&zg.t-com.hr

 

TROPISMENA I TROJEZIČNA HRVATSKA SREDNJO-
VJEKOVNA KULTURA U OPUSU DRAGICE MALIC

Prva knjiga Dragice Malić Jezik najstarije hrvatske pjesmarice pojavila se
kao prva knjiga u Znanstvenoj biblioteci HFD 1972. i to je bio trenutak kada
sam se ozbiljnije sreo s njezinim jezikoslovnim tekstovima jer sam upravo po-
čeo svoju službu asistenta na Katedri za staroslavenski jezik na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu. Ubrzo je slijedilo pisanje magisterija, pa doktorata i tako
sam gotovo desetljeće prijateljevao s tom knjigom. Glagoljični tekstovi koje
sam s4m istraživao bili su Vinodolski zbornik i Kolunićev zbornik i kad bih po-
kušavao objasniti neku pojavu ili je smjestiti u cjelinu jezičnih smjeranja hr-
vatskih glagoljaša, uspoređivao sam, najčešće, svoje rezultate s onima do ko-
jih su došli J. Vrana proučavajući Blagdanar popa Andrije, E. Hercigonja pro-
učavajući Petrisov zbornik i D. Malić proučavajući jezik pjesama iz Pariško-
ga kodeksa iz 1380. Sva podudaranja u podacima značila su da sam dobro pro-
čitao svoj tekst, konsenzus u objašnjenju kakve pojave podizao je optimizam,
a nepodudaranja u jednom ili drugom poticala su sumnjičavost, pojačala napo-
re u traganju za odgovorima. Tako sam se s tekstovima Dragice Malić upoznao
puno prije nego s njom i prvu njezinu knjigu pamtim kao osobitoga pomoćni-
ka u mome radu. Nakon što se u istoj biblioteci pojavila moja prerađena diser-
tacija pod naslovom Tragom jezika hrvatskih glagoljaša, počeo mi je njezin su-
prug i moj profesor Zdravko Malić povremeno donositi separate svoje supruge
i ja sam ih uvijek čitao sa zanimanjem, a iskreno rečeno, i godilo mi je što gos-
pođa Malić zna da i ja nešto radim. Prvi izravni stručni razgovor pamtim po re-
čenici Kolega, tih miješanja starohrvatskih i crkvenoslavenskih osobina ima i u
ćiriličnim i u latiničnim, a ne samo u glagoljičnim našim tekstovima. Nisam se
jako iznenadio toj tvrdnji, ali intonacija kojom ju je gospođa Malić izrekla tra-
žila je da se u spoznavanju te istine ne ostane samo na efektnim konstatacija-
ma, nego da se jezičnim analizama podastre puno dokaza i da se potrudimo da
ta istina postane svojinom svih koji proučavaju hrvatsku jezičnu povijest. U to
sam vrijeme već pročitao poznato Fancevljevo upozorenje, koje i u svojoj naj-
novijoj knjizi navodi Dragica Malić, o povezanosti glagoljične i latinične hr-

 

 

 

 

 

445