JAZIK OTAČASKI

DR. STJEPAN DAMJANOVIĆ, ZAGREB

U starim slavenskim tekstovima nalazimo uvijek samo jedan naziv za prvi slavenski
književni jezik: slovčnasks, tj. slavenski. Tako ga zovu i stari grčki i latinski ekvivalenti u
izvorima koji taj termin upotrebljavaju za označivanje svakog slavenskog idioma.!

Od trenutka kada je taj jezik postao predmetom znanstvenog istraživanja (od kraja 18.
stoljeća) pa sve do u naše dane imenovali su ga različito: staroslavenski, starocrkvenoslavenski,
crkvenoslavenski, starobugarski, staromakedonski, općeslavenski književni jezik.

O tim sam nazivima pisao u nekoliko prilika pokušavajući objasniti postanak tih termina
i opisati sadržaje koje oni pokrivaju ili su autori termina željeli da pokrivaju.? Pritom sam termin
općeslavenski književni jezik shvaćao kao logičan posljedak u naše vrijeme izvanredno naraslog
zanimanja za povijest književnih jezika usprkos mišljenjima koja se danas mogu više čuti nego
pročitati da je taj termin komunistička izmišljotina i da je čak »preporučen« od visokih partijskih
tijela komunističkih zemalja. Možda je doista tako bilo, ali termin dobro ukazuje na dvije važne
činjenice koje ne saznajemo iz drugih naziva: naime, on izričito kaže da je riječ o književnom
jeziku i to takvome koji je opsluživao civilizacijske potrebe velikog dijela slavenskog svijeta,
on, dakle, ističe njegovu ulogu nadnacionalnog sredstva izražavanja u slavenskome srednjovje-
kovlju. Cijeli niz autora, pa i onih koji se služe terminom staroslavenski jezik, ima potrebu da u
svojim radovima istakne tu činjenicu.? Nije stoga opravdano ono što se danas kadšto pokušava,

 

 

 

' Tako u Žitiju Metodovu u . glavi piše: »... da Solunjane vnsi čisto slovčnzsky besčdujotv«, u 15. glavi kaže se
da Metod »... prčdloži... ot gročeska jezyka v» slovčnasku«, u 17. glavi priča se da učenici nakon Metodove
smrti crkvenu službu »...latimesky i grečnsky i slovčnasky sstrčbiše«. [ bugarski pisac Jovan Exarh, suvremenik
cara Simeona (893-927), upotrebljava naziv slovanaska (usp. P. A. Lavrov, Materialy po istorii vozniknovenija
drevnejšej slavjanskoj pistmennosti, Lenjingrad 1930, st. 160) i neki drugi. U svojoj studiji Trat' —type Groups
and the Problem of Moravian Components in Old Church Slavonic (The Slavonic and East Europcan Review
35/1957, str. 379-398) George Shevelov pokušava termin slovčnusko vezati uz povijesno ime »Morava a
Slovensko«, tj. odriče mu značenje »slavenski«.

Slavenskim (sclavinica, sclavinisca, selavina) zovu ovaj jezik i grčki pisan životopis sv. Klimenta, i bula pape
Ivana VII, i Conversio Bagoarioanim et Carantanorum, da spomenemo samo neke.

 

 

 

Stj. Damjanović, Jedanaest stoljeća nezaborava, Osijek - Zagreb 1991

]. Hamm u svojoj Staroslavenskoj gramatici (Zagreb 1963, str. $5) kaže: »Bilo bi stoga najbolje, kad bi se taj
jezik zvao starocrkvenoslavenski (kratica sesl.), jer se on 1) u punom obliku sačuvao samo u spomenicima
namijenjenim crkvi i bogoslužju i 2) jer suse iz njega razvile mlađe redakcije koje neki zovu »crkvenoslavens-
kim« jezicima, tako da se starocrkvenoslavenski jezik zaista može smatrati ocem i pretečom tih mlađih
crkvenoslavenskih jezika.

Međutim, kako je već ušlo u običaj da se ovaj jezik također zove staroslavenskim (a taj je naziv i kraći od

376