Pregledni znanstveni članak
UDK 003.349.1.071(497.5 Lovran) “14“
930.27:003.349.1

Mateo Žagar“

Lovranski glagoljski abecedariji

U ovome preglednom, usporedbenom radu raspravljat
će se o važnosti i posebnosti triju glagoljskih abecedarija
ugrebanih u zidne slike lovranske župne crkve
Svetoga Jurja. Predočit će se njihove tipičnosti i posebnosti
u odnosu na druge dosad pronađene ugrebane glagoljske
abecedarije, osobito prema najstarijem - Ročkom glagolj-
skom abecedariju iz XII. st. Obratit će se pozornost na slovni
sastav i odnos prema očekivanom onodobnom grafem-
skom inventaru, na oblike predočenih slova, na njihovo
pozicioniranje u odnosu na konkretnu podlogu. Pritom će
se razmatrati i općenitije tekstne posebnosti ove minijaturne
tekstne vrste.

 

 

 

Ključne riječi: paleografija, glagoljica, abecedariji, Lovran

Već je gotovo i laicima jasno da se govoreći o glagoljskim abe-
cedarijima (ili azbukividnjacima, kako su ih naši autori zvali u ranome
novom vijeku) zapravo misli na epigrafski materijal — ugreban niz
azbučnih slova u tvrd materijal, najčešće na freske, zidne slikarije ili
tek na žbuku. Puna je istina, međutim, da abecedarija ima zapisanih
i u knjigama — gdje stoje kao službeni i osnovni tekst u glagoljskim
rukopisnim i tiskanim kodeksima — ponajviše u početnicama tiskanima
od XVI. st, ili kao usputna zabilješka rukom na marginama stranica
kakvog rukopisnog kodeksa (npr. u Bribirskom brevijaru iz 1470).

Dok nam je njihova nastavna, službenopoučna dimenzija saču-
vana samo u nekoliko otisnutih početnica, iako je vjerojatno neki
tip priručnika za učenje pisanja i tada postojao, ugrebeni abecedariji
odražavaju sasvim drugi aspekt procesa učenja. Kao i velika većina
drugih grafita, i abecedariji su uzgredni, neslužbeni zapisi, kojima je
pak osnovna namjera bila uvježbavanje poznavanja slovnoga inventara,
tek donekle i slovnih oblika. Vrlo je važno da takvi abecedariji zasi-
gurno svjedoče paralelan, zapravo okviran, proces poduke u pisanju

 

Dr. sc. Matco Žagar redoviti je profesor na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glago-
ljaštvo Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3,
10000 Zagreb. Elektronička pošta' mateo.zagar(2g.t-com.hr

67