OCJENE I PRIKAZI SLOVO 61 (2011)

dočetci u 3. I. jd. i mn. prezenta) i tvorbenoj (dočetno -ije u glagolskih ime-
nica) te donekle leksičkoj razini (zamjenica az za 1. 1. jd.). Ovomu se krat-
komu popisu staroslavenizama može još dodati nastavak -ši u 2. 1. jd. pre-
zenta (ispraviši, postaviši) te aktivan, iako ne posve dosljedno, odnos prema
dvojini (Abraam i Lot strannoljubca behota: sego radi dostojna bila sut;
bista oba upala). U |. \. mn. prezenta, najčešćega glagolskoga oblika uop-
će u Knjižicama, starohrvatski je dočetak -mo (oćemo, imamo, ukažemo).
Ovakvo je stanje uglavnom podudarno i s drugim Kožičićevim izdanjima,
npr. Misalom hrvackim ili Knjižicama od žitija, što potvrđuj
uređenu koncepciju književnoga jezika.

Ulaganjem svojega znanja i energije u priređivanje ponovnoga izdanja
Od bitija redovničkoga knjižica akademkinja Anica Nazor učinila je još jed-
no Kožičićevo djelo dostupnim hrvatskim znanstvenim i kulturnim krugo-
vima, a time nastavila svoj neumoran rad na promicanju i popularizaciji
hrvatske glagoljske baštine. Možemo se s pravom nadati da će filološka (i
ina) javnost prepoznati važnost objavljivanja Knjižica, ali i ostalih dosad
priređenih Kožičićevih izdanja, te da nećemo predugo čekati na sustavnija,
preciznija i obuhvatnija istraživanja njihova jezika.

 

     

jedinstvenu i

IVANA ETEROVIĆ

ZRINKO MIČETIĆ, Praputnjak i Vinodolski zakon. Kulturno društvena
udruga Praputnjak, Praputnjak 2009., 309 str.

Hrvatska se filologija osobito posljednjih desetljeća naviknula, doduše uvi-
-jek s nužnim oprezom, služiti opusima filoloških i historiografskih amatera
koji s velikim marom obrađuju nerijetko vrlo složene teme. Motivacija im
je najčešće potreba da pridonesu kulturnoj afirmaciji svoga zavičaja. Iako
su teme vezane za glagoljaštvo osobito osjetljive, jer podrazumijevaju više-
struko složena znanja za stjecanje kojih su potrebna desetljeća intenzivnoga
rada i suradnji, s vremena na vrijeme iznenadi nas kakav vrijedan prinos,
obično u kakvu lokalnom izdanju. Godine 2009. objavljena je tako knji-
ga Praputnjak i Vinodolski zakon autora Praputnjarca Zrinka Mičetića, po
obrazovanju strojarskoga inženjera, a po vokaciji intenzivnog zauzimate-
lja za svoj kraj. Osim u brojne društvene angažmane Z. Mičetić uložio je

341