FILOLOGIJA 53, Zagreb 2009

GLAGOLJAŠKI UDIO
HRVATSKE JEZIČNE POVIJESTI

Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljaša. Zagreb,
Matica hrvatska, 2008.

Danas možemo kazati da je glagoljaška sastavnica hrvatske kulture na-
kon više od 150 godina dugih manje-više intenzivnih proučavanja, u vi-
šestrukim smjerovima, u mnogim vidovima dobro proučena. Već popri-
lično zašli u XXI. stoljeće mirimo se s time da je zlatno doba temeljnih i
temeljitih filoloških istraživanja (kao oblikovanja cjelovite slike nacional-
ne jezične i uopće kulturne povijesti) već daleko iza nas i kako novim na-
raštajima istraživača predstoji tek utvrditi poznate staze odnosno dopu-
niti istraživanja koja zacrtaše stariji istraživači. Posljednja knjiga Stjepa-
na Damjanovića upravo je izdanak duge tradicije hrvatske filologije ko-
joj je glavna nakana promatranja složenih fenomena našega glagoljaštva
bio primjeren smještaj u kontekst nacionalne kulturne povijesti. Popunja-
vanje takvih okvira podrazumijevalo je prepoznavanje i opis srednjovje-
kovne dionice vertikale razvoja hrvatskoga jezika, kao prvorazrednoga
kulturnog fenomena, pogotovu u njegovu književnom izrazu, uključiva-
1o je kontinuirano sagledavanje mnogih problemskih razina: od odnosa
uporabe više književnih jezika i njihovih inačica s uporabom pisama i nji-
hovih funkcionalnih varijanata, supostojanja triju narječja od kojih sva-
ko ima svoj zaseban razvoj, višestruke teritorijalne razjedinjenosti razli-
čitih sklonosti k standardizaciji jezika i pisma, sve to u nejednoliku vre-
menskom ritmu, do razmatranja suodnosa prema kontaktnim kultura-
ma, nužnog smještaja u regionalni i opći slavistički kontekst, naposljetku
i u domenu općeg europskog srednjovjekovlja. Staroslavenska paralelna
osovina hrvatske srednjovjekovne kulture (uz »latinocentričnu« koja se
afirmira tek od druge polovice XIV. stoljeća), izvorno napajana na bizant-
skim izvorima, ne nebitnog udjela i u novovjekovnoj povijesti, nije bila
tek (rano ili kasno napuštena) epizoda, svojevrstan izlet u drugi kulturo-
loški krug, koji danas želimo osjećati daljim i stranijim. Takva duga i vrlo
plodna jezična, književna i dokumentaristička produkcija bila je iskaziva-
la vrlo veliku funkcionalnu iznijansiranost — namirivala je dakle, i to sto-

 

 

109