SLOVO, sv. 56-57 (2006-'07), 695-708, Zagreb 2008. UDK: 808.62/.101 : 003.2712/137

GRAFETIČKE POSEBNOSTI TEKSTOVA ISTOČNE GRANE
HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA

(NA PRIMJERU GRŠKOVIĆEVA I MIHANOVIĆEVA ODLOMKA APOSTOLA)
Mateo ŽAGAR, Zagreb

Unatoč odavno jasno prepoznanim višestrukim razlikama (uz sličnosti) između
zapadnoga i istočnoga područja hrvatskoga glagoljaštva, kod svih je hrvatskih filologa
kroz povijest zamijećeno naglašavanje jedinstva hrvatskoga glagoljaštva na cijelom
nacionalnom prostoru, koje je — tradicionalno određeno — znatno šire nego što su
suvremene državne granice, Znajući da se u posljednje vrijeme u hrvatskoj kulturnoj
javnosti gotovo smatra «politički nekorektnim» naglašavanje hrvatske dimenzije
bosanske i hercegovačke povijesti i kulture, osobito u pogledu poistovjećivanja vjere
i nacije, i to osobito za «prednacionalna» razdoblja, vrlo je poticajno — na temelju
prilično egzaktnih grafolingvističkih pokazatelja ponovno sagledati: u kojoj je mjeri
riječ o jedinstvenoj kultumoj sredini gdje živo struje promjene u običajima pisanja
koje svjedoče o međusobnoj komunikaciji, primanju, prepisivanju i širenju tekstova.
'Takvo jedinstvo, naime, mora se odraziti u običajima pisanja: u vizualnom postavu
stranice, sveukupnoj grafijskoj (grafematičkoj i grafetičkoj) organizaciji teksture. Dok
je, na primjer, na daleko prostranijem i geografski razvedenijem prostoru Franačkoga
carstva, zbog čvrste državne i crkvene povezanosti, bilo moguće da se pismovne
reforme provedu brzo i dosljedno, na široko zacrtanom hrvatskom prostoru, politički
razjedinjenu, kulturološki ispresijecanu (na periferiji «dviju Europa», u nestabilnim
političkim okolnostima) nije moglo biti tako.

Zastarjela serbokroatistička podjela, prema kojoj bi na srednjojužnoslavenskom
prostoru («hrvatsko-srpskom») čirilička baština pripadala Srbima, a glagoljička
Hrvatima, rezultat je dakako složenih i razmjemo dobro poznatih društvenih okolnosti
XIX. stoljeća koje su se na poseban način razvijale i mijenjale i kroz XX. st. U novim
okolnostima, na početku XXI. st, kada su na tom srednjojužnoslavenskom prostoru
stvorene nove države i kada sve nacionalne kulture doživljuju naglašenu afirmaciju,
teško je uskladiti stare filološke modele. Odatle pitanja jedinstva u filologiji/
filologijama, potreba za tolerancijom, za višestrukosti postavljenih okvira, ali i za

695