TANJA KUŠTOVIĆ.

 

abije, bliz+, vrčmeneno, vrtoricejo, večera, vsegda, vyno, daveno, dokoni, do-
pozdć, dosele, drevlje, danijo, danps», zaprbva, zautra, izdavena, izmlada, inčg-
du, inogda/in+gda, iskoni, isprvva, koli, k»gda, Jani, naiposle, nedaleče, nek+s-
no, nejedinojo, nikoli/ nikoliže, nik»gda/ nikogdaže, nčkoli, nčkxgda, nyn&/ ny-
njaču, ovogda, onogda, otvnjeli/ otvnjeliže/ ot»njelčže, ot>preva, otvselč/ ot»seli,
ot»tol&/ otrtoli, pozde, poludpne, polunoći, poslč/ posled»/ posledi, poslčdu,
prisno, pr»voje/ prvoici, prežde, rano, segda, seici, skoro, svprzva, s»pr»včje,
sbde, tače, tokrat», topr»vo, togda, utrčje, jedinojo, jutro

   

 

U ovom tekstu analizirat ću samo one vremenske priloge koji se javljaju u
ovim hrvatskoglagoljskim tekstovima: Pariška pjesmarica“, Kolunićev zbornik“,
Hrvojev misal',

Vremenski prilozi u Pariškoj pjesmarici

U Pp nalaze se ovi vremenski prilozi:

 

vizda, vinu, d(a)n(a)ss, nigdart, nina, prie, prvo, sada/ s»da, skoro, tada |

 

vozda /uvijek/:

Vsi hočemo oživčti / d(u)ša s tčlomi vazda biti/ ne moči se g'd& ukriti (VI/60)
Rados'tna te mi sl(a)vimo / ar' te sl(a)vna vezda v&mo (VIII/6)

vinu /uvijek/:

a nada v'se vinu hv(a)li (IX/32)

d(a)n(a)sw /danas/:

Nu mislimo ob' tom d(a)n(a)s» (II/1)

Ti si d(a)n(a)s& prosl(a)vlena (111/5)

V&mo da e Božići d(a)n(a)s& (IV/21)

Sp(a)sitel' se rodi d(a)n(a)ss (IV/53)

Ti mu d(u)šu primi d(a)n(a)s& (V/15)

Is(u)h(rist)h e d(a)n(a)ss zableni, i negov» sluga (VII/5)

nigdar» /nikada/:

Otpasti hoče tvoga roga / ne pr/em/oreš nigdar» b(og)a (VIII/22)

nina /sada/:

Reče zdrava pl'na se m(i)l(o)sti / a nina sam» plna žalosti (11/78)

prie /pnje/:

D(u)h(o)vna rčča ot nih' se ne more imčti / ako im' se pčnezi prie ne plati (VII/20)

$ Malić, D.: 1972 Tekstovi pjesama nalaze se u Pariškom kodeksu. Budući da je riječ o Pariškoj
pjesmarici koristit će se u daljem tekstu kratica Pp. Broj u zagradi označuje broj pjesme i broj retka Y

  

 

Kolunićev zbornik: 1892, u daljem tekstu Kz. Broj u zagradi označava siranicu u Kz.

? Hrvatskoglagoljski misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića: 1973, u daljem tekstu: Hm. Broj u zagradi
označava redak i stranicu u tekstu.

200