Tanja Kuštović
Filozofski fakultet, Zagreb

VREMENSKI PRILOZI U STAROSLAVENSKOM JEZIKU
I HRVATSKOGLAGOLJSKIM TEKSTOVIMA

Uvod

Prilozi su nepromjenjive riječi koje kazuju okolnosti pod kojima se odvija gla-
Bolska radnja. Razlikujemo priloge vremena, mjesta, načina i količine. U ovom
radu naglasak je ma prilozima vremena u staroslavenskom jeziku i jeziku hrvatsko-
ŠI?EOljskih neliturgijskih i liturgijskih tekstova. U priloge se ne ubrajaju oni lekse-
mi koje lingvistička literatura naziva rečeničnim prilozima!, U tom bi slučaju tre-
balo govoriti o česticama, a one nisu predmet ovog rada. Kriterij po kojem neka
Tiječ jest prilog je mogućnost te riječi da odgovara na postavljeno priloško pitanje
Ikada? gdje? kako? koliko?/ s jedne strane, i s druge strane, prilog mora biti vezan
Uz glagol?, upravo zato što on izriče okolnost u kojoj se odvija glagolska radnja.
Neki prilozi mogu imati više značenja (npr. vremensko i mjesno) i tada govorimo
9 homonimiji. O homonimiji možemo govoriti i u slučaju kada je isti oblik prijed-
log, veznik i prilog — ovisno o kontekstu*. Na takve ću primjere upozoriti. Upozorit

i ma sinonime, tj. na to da su ista značenja izražena različitim prilozima.

Vremenski prilozi u staroslavenskom jeziku

., Vremenski prilozi su oni prilozi koji odgovaraju na priloška pitanja vezana uz
Yrijeme, a to je prilog: k»gda /kada/ i dr. Treba napomenuti da je k»gda prilog
$amo kada sadrži značenje pitanja. U ostalim slučajevima k»gda je veznik. Na pi-
tanje odgovaraju ovi prilozi“;

MiE RRH
' lvić, M. 1978: 1-15; Raguž, D. 1997: 271
- »Ta glagolska radnja ne mora nužno biti izražena glaglskim oblikom, nego može imati (iako
Puno rjeđe) Foblik imenice (u pravilu deverbativne npr. boravak ovdje, skijanje zimi, odlazak daleko i sl«.
zaranjković: Suznačne riječi i njihove vrste. Predavanje pod tim naslovom održano je u Dubrovniku na
grebačkoj slavističkoj školi, 24. 8. 2004.
Hudeček, L. 1990: 69-70

Českos Filozi su preuzeti iz: Slovnik jazyka staroslovenskeho, Lexicon linguae palacoslovenicae 1-4, 1997
koslovenska akađemie v&d slovanskj iistav, Praha. U daljem tekstv: Slovnik

199