NEPROMJENJIVE RIJEČI U IVANČIĆEVU ZBORNIKU

Tillja Kuštović UDK: 811.163.42 *367.6:821.163.42"13/14"
Zagreb Izvorni znanstveni članak
Primljen: 3. 4. 2012.

Prihvaćen za tisak: 15. 6. 2012.

Ivančićev zbornik je neliturgijski tekst nastao na prijelazu iz 14. u 15. st.
Pretpostavlja se da su tekstovi u njemu bili namijenjeni franjevcima tre-
ćoredcima čije je središte bilo u Zadru. Svrha rada je ustanoviti u kojoj
su mjeri nepromjenjive riječi zastupljene u Ivančićevu zborniku, te nji-
hovom analizom pružiti bar donekle zaokruženu sliku stanja o jednom
segmentu Ivančićeva zbornika. U radu se analiziraju: prilozi, prijedlozi,
veznici, čestice i uzvici. Prilozi su podijeljeni s obzirom na okolnosti
koje iskazuju (vremenski, mjesni, načinski i prilozi količine), i prema
načinu tvorbe (zamjenička i imenska tvorba). Određuju se osnove i na-
stavci koji sudjeluju u tvorbi pojedinih priloga. Prijedlozi su analizirani
s obzirom na padežne oblike uz koje dolaze, pri čemu neki dolaze samo
uz jedan padež, a neki uz više njih. Veznici su podijeljeni po vrstama
rečenica koje povezuju (vremenski, mjesni, načinski, isključni, pogod-
beni, poredbeni; sastavni, rastavni, suprotni veznici). Čestice su zasebna
kategorija riječi, njome se izriče stav govornika prema onome o čemu
govori. U tekstu se analiziraju i uzvici, kao riječi za iskazivanje duševnih
stanja. Na temelju navedene analize može se zaključiti da se za isti gra-
matički sadržaj ponekad upotrebljavaju različiti izrazi (tegda- tada), da
oblik pojedinih riječi povremeno ovisi o okolini u kojoj se izraz ostvaru-
je. Ako nepromjenjive riječi promatramo s obzirom na njihovu pripad-
nost staroslavenskom ili starohrvatskom sustavu, možemo zaključiti da
starohrvatska rješenja prevladavaju.

 

KLJUČNE RIJEČI: nepromjenjive riječi, prilog, prijedlog, veznik, če-
stica, uzvik

1. Uvod

Ivančićev zbornik srednjovjekovni je glagoljski zbornik nastao na zadar-
skom području, krajem 14. i početkom 15. stoljeća. Pronašao ga je franjevac
trećoredac Stjepan Ivančić u Franjevačkom samostanu sv. Marije u Glavotoku,
na otoku Krku. Danas se kodeks nalazi u knjižnici Samostana sv. Franje Ksa-
Yerskog u Zagrebu. Naziv je zborniku dao Ivan Milčetić koji ga je opisao i tran-
Sliterirao na ćirilicu (Milčetić 1890). Po sadržaju, to je neliturgijski kodeks na-
božno- književnog i moralizatorsko- poučnog sadržaja. Tekstovi u njemu bili
su namijenjeni franjevcima trećoredcima. Da je to zaista tako potvrđuje nam

 

207