Ivana Eterović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofški fakultet, Odsjek za kroatistiku
Zagreb

O JEZIKU HRVATSKOGLAGOLJSKIH
ZBORNIKA NELITURGIJSKOGA SADRŽAJA:
PERSPEKTIVE NOVIH ISTRAŽIVANJA

U radu se iznosi kratak pregled istraživanja hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskoga sadr-
žaja i podsjeća na opšimost korpusa koji je pisan hrvatsko-staroslavenskim jezikom, još uvijek
najslabije istraženim dionikom trojake književnojezične artikulacije hrvatske kasnosrednjo-
vjekovne i (rano)novovjekovne glagoljske pismenosti (prema podjeli koju je ponudio Stjepan
Damjanović). Na temelju sažeta prikaza dosadašnjih uvida hrvatskih filologa u jezik tih zborni-
ka upućuje se na neke plodne smjerove budućih istraživanja, uz osvrt na njihovu ulogu u okviru
hrvatske pismenosti 16. stoljeća i važnost za razumijevanje povijesti hrvatskoga književnog
jezika u njezinoj cjelovitosti.

 

 

hrvatsko-staroslavenski,

 

Ključne riječi: hrvatsko glagoljaštvo, neliturgijski tekstovi, zborni
16. stoljeće

Istraživanja hrvatskoga glagoljaštva upravila su posljednjih desetljeća svoj
fokus sve izrazitije (i) prema jeziku hrvatskoglagoljskih tekstova 16. stoljeća, i
to posebice onih koji se smatraju slabo plodnim odvjetkom njegove temeljne raz-
vojne linije ili svojevrsnom epizodom koja nije ostavila izrazitijega traga u po-
vijesti hrvatskoga književnog jezika. Zahvaljujući takvu pomicanju žarišta dobili
Smo sustavan oj is knj\zevnojezlčne koncepcije izdanja riječke glagoljske tiskare
a Benje,! a s obzirom na obnovljeni interes za jezik hrvatskih

 

 

zadatak priredivanja kritičkoga izdanja Misala hruackoga (1531) Šimuna Kožičića
Benje oblikovao je i vodio Mateo Žagar u okviru projekta Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva pod
 vodstvom akademika Stjepana Damjanovića, koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
(130-1300620-0632). Godine 2015. tiskan je zbomik prethodno objavljenih radova nastalih na temelju
istraživanja toga misala iz pera suradnika na projektu (Žagar 2015), a 2016. objavljeno je napokon i kritič-
ko izdanje, koje sadrži transliteraciju čitava Kožičićeva misala i kritički aparat s popisom jezičnih razlika
nastalim usporedbom prema biblijskim čitanjima drugih triju tiskanih hrvatskoglagoljskih misala 15. i 16.
stoljeća: Misala Pavla Modrušanina (1528), Senjskoga misala (1494) i Prvotiska (1483) (Ceković. Etero-
vić, Kuštović i Žagar 2016).

 
 

109