OCJENE 1 PRIKAZI SLOVO 66 (2016)

OCJENE I PRIKAZI

Anton DALMATIN; Stipan KONZUL, Novi testament 1/ll (1562/1563.):
Latinički prijepis glagoljskog izvornika, ur. Dragutin MATAK. Adventističko
teološko visoko učilište — Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu — Školska
knjiga, Zagreb 2013./2015., 555 str. (I. dio); 482 str. (II. dio).

Hrvatska filologija doživjela je posljednjih desetljeća novi uzlet u objavlji-
vanju izvora nastalih u ranim razdobljima hrvatske jezične povijesti. Sve ve-
ćim brojem faksimilnih ili pretisnutih izdanja te njihovim kritičkim priredi-
vanjem u latiničkome prijepisu ili fonološkoj transkripciji (kada je riječ o la-
tiničkim izdanjima) omogućen je i svjež pogled u hrvatsku srednjovjekovnu
i ranonovovjekovnu pismenost, a time pak i njihova sustavnija istraživanja.
Osobito je porastao broj kritički priređenih izvora nastalih u — za hrvatsku
pismenost — prijelomnome 16. stoljeću. Među takva je izdanja odnedavno
uvršten i prvi hrvatski cjeloviti prijevod Novoga zavjeta.

Krajem 2013. godine objavljen je latinički prijepis prvoga dijela glagoljsko-
ga Novog testamenta (1562.), a krajem 2015. pridružio mu se i latinički prijepis
njegova drugoga dijela (1563.). Nakladnici obaju izdanja jesu Adventističko te-
ološko visoko učilište iz Maruševca, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Školska knjiga, a s nastankom ideje o tome izdavačkom pothvatu čitatelja
kratko upoznaje u predgovoru prvomu dijelu glavni urednik Dragutin MATAK.
Prvo izdanje sadrži predgovor Primoža Trubara u hrvatskome prijevodu i nje-
mačkome izvorniku, predgovor Stipana Konzula i Antona Dalmatina te četiri
evandelja i Djela apostolska. Drugo izdanje obuhvaća dvadeset i jednu posla-
nicu (apostola Petra, Pavla, Ivana, Jakova i Jude) te Otkrivenje Ivanovo. Šl\'()_]
publici vrlo je koristan uza svako izdanje priložen Glosarij, koji nudi prijevod
manje poznatih riječi, a sastavio ga je Alojz JEMBRIH.

233