&

RASPRAVE
Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2 (2016.)

UDK 811.163.42'367.625.43
UDK 811.163.42(091)
Izvorni znanstveni rad

Rukopis primljen 10. X. 2016.

Prihvaćen za tisak 24. XI. 2016.

Ivana Eterović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku

Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb
isankovi(Qffzg.hr

SINTAKTIČKE FUNKCIJE PARTICIPA
U HRVATSKIM
PROTESTANTSKIM ARTIKULIMA (1562.)

Prvi hrvatski prijevod Augsburške vjeroispovijesti nastao je 1562. go-
dine_zahvaljujući djelatnosti hrvatskih protestanata Stipana Konzu-
la i Antuna Dalmatina, koji su preveli slovensku redakciju Primo-
ža Trubara i otisnuli je u dva izdanja: glagoljicom i ćirilicom. Uzo-
ra na koji su se mogli ugledati pri prevođenju toga djela nisu imali, sto-
ga je zanimljivo vidjeti kakav su jezik predvidjeli za ona izdanja koja
nisu bila usko vezana uz oltar (kao što je primjerice Novi testament), od-
nosno postoji li razlika između jezika namijenjena liturgijskim i nelitur-
gijskim izdanjima ili je riječ o jedinstvenoj književnojezičnoj koncepciji.
U ovome radu raščlanjuju se sintaktičke funkcije aktivnoga participa prezen-
ta i aktivnoga participa preterita I. u glagoljičkome izdanju Artikula kako bi
se utvrdilo koji su im status hrvatski protestanti namijenili kao jednomu od
ključnih elemenata dotad najprestižnije inačice hrvatskoga književnog jezi-
ka. Premda hrvatski prijevod vrlo dosljedno slijedi Trubarov predložak, po-
sebno su zanimljivi mnogobrojni primjeri u kojima hrvatski protestanti uvo-
de particip na mjesto drugih slovenskih sintaktičkih konstrukcija.

1. Uvod

Augsburška vjeroispovijest (Confessio Augustana) religijski je spis koji je
sastavio bliski Lutherov suradnik Philipp Melanchthon, a koji je postao službe-
nim vjeroispovjednim obrascem luteranskih crkava. Predstavljena je 1530. na
državnom saboru u Augsburgu, gdje su na poziv Karla V., koji je težio pomi-

379