CROATICA * Zagreb, XXXIX (2015) 59

UDK 811.163.1:3787207

 

MJESTO HRVATSKE SREDNJOVJEKOVNE
PISMENOSTI U KROATISTIČKOJ IZOBRAZBI
NA POČETKU 21. STOLJEĆA

Ivana Eterović
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu — Odsjek za kroatistiku)

Katedra za filologiju slavensku s osobitim obzirom na povijest jezika i literature hrvatske
i srpske jedna je od šest katedara koje postoje od sama osnutka tada Mudroslovnoga
fakulteta 1874. godine. Neovisno o kasnijim studijskim preustrojima koji su naposljetku
rezultirali i izdvajanjem Odsjeka za kroatistiku, središnje mjesto među slavističkim
kolegijima zauzela su već tada predavanja o staroslavenskome jeziku i drugim
paleoslavističkim temama (npr. paleografskim). Premda je takav status staroslavenski
jezik zadržao većinom do danas, u posljednje se vrijeme može sve češće naići na
propitivanja potrebe za takvim kolegijem na kroatističkome, odnosno slavističkome
studiju. U ovome se radu na temelju aktualnih nastavnih planova i programa hrvatskih
visokih učilišta na kojima se poučavaju staroslavenski jezik i hrvatska srednjovjekovna
pismenost, uz poseban naglasak upravo na filozofske fakultete, razmatra njihovo mjesto
u svjetlu danas toliko često proklamirana zahtjeva za interdisciplinarnošću.

 

 

 

Ključne riječi: kroatistika, slavistika, paleoslavistika, hrvatska srednjovjekovna
pismenost, kurikul, izobrazba

Katedra za filologiju slavensku s osobitim obzirom na povijest jezika i li-
terature hrvatske i srpske jedna je od šest katedara koje postoje od sama
osnutka Mudroslovnoga (danas Filozofskoga) fakulteta 1874. godine
(Damjanović 1996: 29). Njezin osnutak i kasniji razvoj prikazao je Stjepan
Damjanović u nekoliko svojih radova, prateći ujedno pomak u statusu paleo-