VIJESTI

Iznimno tematsko bogatstvo, zanimlji-
vost i raznovrsnost sadržaja, te zamjet-
no visoka znanstvena razina i vrijednost
brojnih_objavljenih priloga — znača-
jan su doprinos kontinuiranu razvoju
Znanstvenih spoznaja o kompleksnosti
suodnosa istodobna zajedništva (isto-
bitnosti, slaganja, poklapanja) i niza
osebujnih raznolikosti (mnogoobrazno-

  

dostupan je i u e-verziji, usp. na službenoj
internetskoj stranici Instituta za slavistiku
RAN: hup:/Wwww.inslav.ru/indexphp?op-
tion=com_content&view=artiele.

 

SSLOVO 62 (2012)

sti, raznoobraznosti) svijeta Slavena.
Šesnaesti \ Craesmckuli \ amomanax s
prilozima — sudionika — moskovskoga
skupa Meacoyuapodnaa naywmaa xon-
ddepemyua »Cnaesmckuit up: oGuj-
uocme u wiozooGpasue« 2011. g., čiji
je planirani izlazak iz tiska u svibnju
2012. g. već ostvaren — nesumnjivo će
izazvati primjerenu pozomost svjetske
slavističke znanstvene javnosti.

ANICA VLAŠIĆ-ANIĆ

ZNANSTVENI SKUP »ŠIMUN KOŽIČIĆ BENJA I NJEGOVA GLAGOLJSKA
TISKARA U RIJECI (1530.-1531.)«

(RIJEKA, 16.

U Rijeci je 16. rujna 2011. godine odr-
žan znanstveni skup Šimun Ko
Benja i njegova glagoljska tiskara u
Rijeci (1530.—1531.). Skup su u povo-
du 480. obljetnice Riječke glagoljske
tiskare, koju je pokrenuo biskup Šimun
Kožičić Benja (oko 1460.-1536.), or-
ganizirali Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti (Razred za filološke zna-
nosti i Zavod za povijesne i društvene
znanosti u Rijeci) te Odsjek za kroati-
stiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. U
Sveučilišnoj knjižnici Rijeka u dvorani
Izložba glagoljice okupljene su pozdra-

   

ičić

 

vili predsjednica Organizacijskoga od-
bora Silvana Vranić, riječki nadbiskup

Ivan Devčić, tajnik Razreda za filološke
znanosti HAZU August Kovačec, poča-
sna predsjednica organizacijskoga od-

 

366

, RUJNA 2011.)

bora Anica Nazor, dekan Filozofskoga
fakulteta u Rijeci Predrag Šustar, zamje-
nik riječkoga gradonačelnika Miroslav
Matešić te ravnateljica  Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Dunja Seiter-Šverko, a skup je u ime
Primorsko-goranskežupanije otvorila
Jasna Blažević. Na skupu je sudjelo-
valo 19 sudionika — iz Gospića, Rijeke,
Sofije, Splita, Vatikana i Zagreba, a nje-
 govo su održavanje financijski omogu-
ćili Grad Rijeka, Primorsko-goranska
županija, Turistička zajednica Grada
Rijeke, Zaklada Sveučilišta u Rijeci i
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

U prvom izlaganju Šimun Kožičić
Benja — biskup i intelektualac Mile je
BOGOVIĆ govorio o modruškom i
senjskom biskupu Benji koji je, nakon