SLOVO, sv. 60, 133-166, Zagreb 2010. UDK 811.163.42'01'367.625
264-12(497.5)“15“:003.349.1

JEZIK MISALA HRUACKOGA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE:
GLAGOLSKI OBLICI

Blanka CEKOVIĆ, Ivana SANKOVIĆ, Mateo ŽAGAR
Zagreb

Modruško-senjski biskup Šimun Kožičić Benja u vlastitoj tiskari u Rijeci objavio je u
šest mjeseci šest glagoljskih knjiga, među kojima je Misal hruacki najveća i najljepša. O
uređivanju jezika glagoljskih liturgijskih knjiga pisao je u posveti svoga historiografskoga
djela Knižice odb žitić rimskihe arhierčovy i cesarove osvrnuvši se na odnos staroga
(naslijeđenoga) i novoga (popravljenoga). Zbog nedovoljne proučenosti jezika Kožičićevih
liturgijskih knjiga narav toga odnosa nije bila precizno određena. Na temelju usporedbe
razlika u uporabi glagolskih oblika na grafematičkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, leksičkoj,
semantičkoj i stilskoj razini u Kožičićevu Misalu i trima hrvatskoglagoljskim tiskanim
misalima 15. i 16. st. (Prvorisku, Senjskom misalu, Misalu Pavla Modrušanina) došlo se do
spoznaje da je Kožičić jezik svoga Misala dosljedno redigirao prema Vulgati

 
     

Ključne riječi: Šimun Kožičić Benja, Misal hruacki, hrvatskoglagoljski tiskani misali,
glagolski oblici

Jezik tiskanih knjiga Šimuna Kožičića Benje (oko 1460-1536), »biskupa
modruškoga i pisca« (RAČKI 1861), bio je tumačen u nekoliko navrata.
Osobito posljednjih desetljeća iskazano zanimanje počivalo je na važnosti
namjere ugledne i vrlo obrazovane crkvene osobe, štoviše, jednoga od tzv.
glagoljaških humanista, da osnuje glagoljsku tiskaru u Rijeci 1530., na pro-
storu razmjerno sigurnome od turskih napada, gdje je i stolovao, bez svoje
prognane pastve.' Već gotovo 40 godina nakon Krbavske bitke, dok se još
čuvala uspomena na slavna glagoljaška vremena, Kožičić nije namjeravao
samo opskrbiti hrvatsko svećenstvo najneophodnijom liturgijskom knjigom

 

 

 

! Kao zamašnjak tom istraživanju danas prepoznajemo Znanstveni skup »Šimun Ke
Benja i njegovo doba« (u povodu 450. obljetnice smrti), održan 1988. u organizaciji
JAZU, te Zbornik radova o Šimunu Kožičiću Benji, izdan u Zagrebu 1991. (ur. A. Nazor),
u kojemu su objavljena izlaganja sa spomenutoga skupa.

 

133