Anica Nazor
Staroslavenski institut, Zagreb

DVA TEKSTA OČENAŠA U GLAGOLJSKOM
PARIŠKOM ZBORNIKU SLAVE 73

'Naš slavljenik, cijenjeni akademik Eduard Hercigonja, neumorni istraživač i
promicatelj hrvatske glagoljske baštine, istraživao je glagoljski zbornik, pohranjen
u Parizu (Bibliotheque Nationale, Slave 73), kamo je dospio kupnjom 1951. godi-
ne vjerojatno iz neke knjižnice u Španjolskoj. U svojoj Povijesti hrvatske srednjo-
vjekovne književnosti nazvao ga je zbornikom Gregora Borislavića (Borislavićev
zbornik) po glavnom pisaru Gregoriju Borislaviću, sinu Martina Borislavića iz mo-
druške Gorice (Hercigonja 1975: 131-132). U pisanju zbornika sudjelovala su još
dva pisara: Stipan i Nikola, prvad u Lindaru (Istra). Zbornik se sastoji od 296 fo-
lija pergamene vel. 15 x 11,5 cm (opisao Tadin 1954). Borislaviću se pripisuju f.
1209" i 238'-280%, Stipanu f. 209237 i 281'-284“ i lindarskom prvadu Nikoli f,
285'-296' (Tadin 1954: 22). Borislavić je ispisao kalendar, psaltir, biblijske kantike,
liturgijske himne, liturgijske molitve, među kojima M(o)l(ita)v g(ospo)d'ska (Molit-
VYa Gospodnja), sedam psalama pokornih, Bogorodičin oficij i oficij za mrtve, Mu-
ku Gospodnju po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, neke nabožne tekstove i opširnu
legendu sv. Margarete (f. 266'-280"), kojom se osobito bavio Eduard Hercigonja
(1987). Stipan je ispisao misalski dio zbornika — Red i Kanon mise, votivne mise i
mise za mrtve, a prvad Nikola skazanje o sv. Trojstvu i blagoslov vode.

Sva su tri pisara ostavila tragove o sebi. Borislavić je na početku (f. 1*) ispisao
Opširan kolofon s imenom, prezimenom i datumom pisanja: V /&o G(ospod)na
roenić 1375 miseca marča 2. d(a)n' Sie knigi pisah' & Gr&gorii s(i)n& Mar'tina Bo-
rislavića is' Modruš' s' Gorice komu e smr'ts mati otač'stvo grobs a bog(a)tstvo grisi.
Prizidnicam' cr(&)kve s(veta)go Julićna ot Šibenika. I zato ki e čisti budete ne kinite
me. pokoli ne piše D(u)h' s(ve)ti. na ruka grešna. spravlajuće čtite, i m(o)lite B(og)a
ža vsćh' am(e)n&. Stipan je spomenuo svoje ime u Kanonu mise — u momento vivo-
Tum: Pomeni G(ospod)i rabi i rabine tvoe. i Stipana pisca (f. 216"). Prvad Nikola is-
Pisao je opširan kolofon: L&a b(o)žić 1370 i 9. kada € prv(a)d& Mikula na Lin'darć
Pisah« tu ep(isto)liju . a plati ju Pet(a)re moistrla Ekova Šoštara s(i)nt za ime s(ve)tie
Troice na čusts s(ve)tomu Mohoru . a za zdraav'e (!) svoe i svoe obiteli i za svoe grehi
s(ve)ta Troica ta mu e plati i dai mu zdravte i nega prićtelemt . am(e)nt. A vi go-

321