Anica Nazor
CČIRILICA I GLAGOLJAŠI

Dva slavenska pisma — najstarije glagoljsko i samo nešto mlađe ćiril-
sko! — isprepliću se i prožimlju gotovo od samih početaka. Jedno uz drugo
javljaju se već u najstarijim datiranim spomenicima, koji su danas obogaćeni
novim arheološkim otkrićima iz 9. i 10. stoljeća. Nova su otkrića u tzv.
Okrugloj ili Simeonovoj crkvi u Preslavu u Bugarskoj, gdje su pronađeni
grafiti urezani u svježu žbuku još od vremena sime gradnje crkve. Tri su
grafita »ćirilska« s pojedinim »negrčkim« glagoljskim slovima i vezana su
uz podizanje Okrugle crkve i uz izbor Simeona za kneza god. 893. Tri (za-
pravo četiri) glagoljska natpisa i jedan »ćirilski« grafit odnose se na gradnju
1 posvećivanje krstionice Okrugle crkve, a skupina ćirilskih grafita s nekoliko
glagoljskih slova na smrt cara Simeona 927. godine.

Iz istoga je vremena (893—927) glagoljsko-ćirilski zapis na okviru jedne
ploče s runskim znacima koja se čuva u Narodnom muzeju u Sofiji. Ondje
Je ucrtan početak glagoljske azbuke, a ispod glagoljskih slova (jasno se vide
samo A i B) ćirilicom su upisani njihovi nazivi.

U današnjoj Rumunjskoj, u dobrudžanskom selu Besarabu (u tzv. čet-
vrtoj crkvici), otkriveno je pet grafita na stupu jedne arkade. Jedan se
čirilski zapis pripisuje bugarskom patrijarhu Damijanu i uvjetno je datiran
godinom 972. Ispod njega se vidi jedno glagoljsko slovo, a u idućem redu još
četiri glagoljska slova.

U Rusiji, u sabornoj crkvi u Novgorodu, dva su glagoljska grafita s kraja
10. ili poč. 11. st. Ispod i iznad jednog su po jedan red ćirilskih slova.

Iz kraja 10. ili poč. 11. st. potječe glagoljski i ćirilski natpis u crkvi ma-
nastira sv. Naum na Ohridskom jezeru u Makedoniji. Na dvije mramorne
kolone — na svakoj jedan urezani zapis: na sjevernoj pisan samo čirilskim
slovima, a na južnoj glagoljskim i ćirilskim#

Glagoljicom i ćirilicom napisani su najstariji staroslavenski spomenici
— tzv. staroslavenski kanon s kraja 10. i poč. 11. st.: Kijevski listići, Mari-

 

1 Danas se uzimlje da je čirilica nastala u Bugarskoj na samom početku
vladanja cara Simeona; v. Vj. Stefanić, Prvobitno slavensko pismo i najstarija
glagoljska epigrafika. Slovo 18—19, Zagreb 1969, 24. .

% vj. Štefanić, Prvobitno slavensko pismo i majstarija glagoljska epigrafika,
25—31.

78