Anica Nazor

Milčetić i Berčićeva glagoljska zbirka
u Petrogradu

Kad je Ivan Milčerić priređivao svoju Hrvatsku glagoljsku bibliografiju',
onda je nastojao da svaki rukopis opiše na temelju viđenja. Sam je istaknuo:
,Građa, što je donosi prvi dio naše bibliografije, plod je autopsije. Posve je
neznatan broj kodeksa, o kojima izvješćujemo prema tudim podacima, a mi
ih ne vidjesmo... Svi ostali kodeksi i fragmenti, a ima ih golem broj, prevraća-
smo svojim rukama". Za zbirku glagoljskih rukopisa Ivana Berčića u Biblio-
grafiji je mogao napisati: ,Ne znamo, što sadržava zbirka glagoljskih rukopisa
popa Ivana Berčića, koja dospije prodajom u Petrograd, u knjižnicu carske
ruske akademije". Kasnije je ponovio: ,Sastavljajući hrvatsku glagoljsku bi-
bliografiju žaljah što znadijah za Berčićevu zbirku glagoljskih rukopisa samo
to reći da se nahodi u Petrogradu. Što sadržava, ne bješe ništa poznato ni meni
ni drugim slavistima u Zagrebu". Nije se pravo znalo ni u koju je petrogradsku
biblioteku zbirka dospjela. Milčetić je mislio da je dospjela u Biblioteku Car-
ske ruske akademije, a zapravo je Ruska vlada orkupila za 600 forinti za
tadašnju Carsku Javnu biblioteku (danas je to Ruska nacionalna biblioteka).

Učeni Zadranin Ivan Berčić, kojega je Vatroslav Jagić nazvao , uskrisiteljem
glagoljskih nauka u Dalmaciji", svoju je zbirku glagoljskih spomenika priku-
pljao marljivo, strpljivo, s ljubavlju, poštovanjem i uz odricanja. Zbirka se sa-
stoji od rukopisa, rukopisnih fragmenara, isprava i primjeraka tiskanih gla-
goljskih knjiga. To je najbogatija zbirka glagoljskih spomenika izvan Hrvatske.
Po Berčićevoj zbirci današnja RNB u Petrogradu najveće je nalazište hrvatskih
glagoljskih rukopisa nakon HAZU u Zagrebu. Po broju glagoljskih fragmena-
ta Berčićeva zbirka u RNB bogatija je od Akademijine. Po primjercima tiska-
nih glagoljskih knjiga RNB najbogatije je nalazište tiskane hrvatske glagoljske
knjige. Prije Berčićeve zbirke Carska Javna biblioteka imala je samo tri tiskane

 

* Tekst je pročitan na predstavljanju Zbornika o Ivanu Milčetiću 25. veljače 2003. godine u Društvu hr-
vatskih književnika u Zagrebu

113