Vjesnik franjevaca trećoredaca 35/1998, 4 T

Dalmacije, s Cresa, Krka došli su ovamo doni-
jevši upravo tu poruku, poruku Božje riječi na
hrvatskom jeziku da ona posve slobodno, bez
ograda progovori i izgradi duše i da se ugradi
kao kultura, kao obrazovanje, kao civilizacija,
kao onošto jei Papa rekao, da budemo spremni
za novu civilizaciju koju je on nazvao civilizaci-
jom ljubavi. O, kad bi se samo to ispunilo i kad
bismo barem na početku vidjeli da to sjeme
počinje rasti i jačati među nama! U tim mislima
ja vas pozdravljam i zahvaljujem što ste me
pozvali na svečanosti što ste me saslušali.

Prilog IV: Pozdravni govor akademika Anice
Nazor (Franjevci trećoredci glagoljaši i
Staroslavenski institut)

Franjevci trećoredci glagoljaši trajno su su-
rađivali sa Staroslavenskom akademijom,
osnovanom u Krku 1902. godine. Obnovitelj
Staroslavenske akademije msgr. Svetozar Ri-
tig pomogao je franjevcima trećorecima da
dođu u Zagreb na Ksaver. On je 1948. godine
u Zagrebu obnovio Staroslavensku akademiju
i 1952. preimenovao je u Staroslavenski insti-
tut. Pokrenuo je časopis Slovo i Radove Staro-
slavenskoga instituta, u kojima surađuju
franjevci trećoredci glagoljaši. Među prvima je
otac Marko Japundžić. Već 1955. u Radovima
Staroslavenskoga instituta izlazi njegov opis
dotada nepoznata vatikanskoga glagoljskoga
brevijara (Vat. Slav. 19) iz 1465. godine. Samo
nekoliko godina kasnije - 1959. mladi trećore-
dac Josip Leonard Tandarić, koji je kod oca
Marka učio staroslavenski jezik, počinje sura-
dnju sa Staroslavenskim institutom. U njemu
se 1973. zaposlioi postigao znanstvena zvanja:
asistenta, višega znanstvenoga suradnika i
zvanje znanstvenoga savjetnika.

Tandarićeva su istraživanja bila usredotoče-
na na fundamentalna pitanja hrvatskoga gla-
golizma: na ritual, homilijar, evanđelistar, na
glagoljske prvotiske, na Rječnik hrvatskoga
crkvenoslavenskoga jezika. Za ta je istraživa-
nja bio kvalificiran: završio je teologiju, postdi-

 

plomski studij teologije. Prošao je tečajeve gla-
goljske i ćirilske paleografije kod naših najbo-
ljih paleografa Vjekoslava Štefanića i
Vladimira Mošina i tečaj arhivistike kod pri-
znatoga stručnjaka Josipa Butorca. Završio je
slavistiku, postdiplomski studij lingvistike,
magistrirao obranivši radnju o jeziku sekven-
cija u hrvatskoglagoljskim misalima i doktori-
rao disertacijom o glagoljaškom ritualu.

Otac Leonard Tandarić bio je član uredništva
Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske
redakcije i član uredništva časopisa Slovo. Za
Slovo je recenzirao mnoge rukopise, u njemu je
objavio vrijedne studije, recenzije knjiga, osvrte
i vijesti. U nekoliko brojeva prije prerane smrti
1986. godine Josip Leonard Tandarić je bio je-
dan od najplodnijih suradnika u Slovu.

Sjećajući se danas na ovoj svečanosti oca
Leonarda Tandarića ponovit ću ono što sam
već rekla: Glagoljaštvom je prožet i ispunjen
sav Tandarićev rad. Sa suzdržanom ljubavlju,
ali sa strašću franjevca trećoreca glagoljaša i
istančanog slavista ulazio je u najdublje sloje-
ve glagoljskih tekstova i otkrivao u njima niti
koje hrvatski glagolizam vežu sa samim poče-
cima slavenske pismenosti i istodobno je u
njima pronalazio vlastite autohtone crte. Gla-
golizam je za nj značio i sam ži
kadaje u doslovnom smislu
bolesničku postelju živo se zanimao za sve što
se zbivalo u Metodijevoj godini (1985.) i za sve
što se događalo u njegovu Staroslavenskom
institutu, u kojemu su ga svi voljeli i poštovali.
 Usrećivao ga je svaki konkretan rezultat o gla-
goljaštvu. Samo nekoliko dana prije smrti s
uzbuđenjem jelistao stranice u hrvatskom pri-
jevodu istom objavljenih Žitja sv. Braće, u ko-
jim je trebao i sam surađivati. Listao je novi
broj Slova i zamolio da se i Žitja i Slovo iz
bolnice odnesu u Odru na njegov radnistol da
ih može u miru temeljito pročitati kad se vrati.

Preranim odlaskom Josipa Leonarda Tanda-
rića Staroslavenski je institut izgubio svojega
plemenitoga člana i nenadoknadivoga sura-