Izvorni znanstveni rad
UDK 003.349.12

 

Anica Nazor
Staroslavenski institut, Zagreb

NOVIJA IZDANJA
HRVATSKIH GLAGOLJSKIH
KNJIŽEVNIH TEKSTOVA

Nacrtak

Izdavanje i obradba hrvatskih glagoljskih tekstova značajni su za
poznavanje i proučavanje hrvatske srednjovjekovne književnosti,
jer se većina književnih tekstova i njihovih varijanata nalazi u
glagoljskim rukopisima. U njima se pojavljuju mnoga djela koja
imaju ostale srednjovjekovne književnosti. Ovaj prilog pokazuje
što je učinjeno na izdavanju hrvatskih glagoljskih književnih teksto-
va posljednjih pedesetak godina.

Prije sedamdesetak godina Stjepan Ivšić je ocijenio da “dublje pro-
učavanje hrvatske glagoljske književnosti nije ni moguće na osnovi
dosad izdanih tekstova, jer je i pored onoga, što su Jagić, Milčetić, Vajs,
Strohal i dr. štampali, odveć malo izdano" (Ivšić 1930, 133). Desetak
godina nakon toga Ivšić je u članku o apokrifima u Hrvatskoj enciklo-
pediji (1941) ponovio da neki znatniji, u članku samo imenom spo-
menuti, glagoljski apokrifi “nijesu još ni izdani". Tada je Ivšić bio
najbolji poznavalac hrvatskih glagoljskih književnih tekstova, jer je
ogledao i proučio mnoge neizdane tekstove u različitim glagoljskim
zbornicima i fragmentima među kojima je sam naveo Petrisov, Žgom-
bićev i jedan Oxfordski “u Milčetića nespomenut zbornik" i Pazinske
fragmente. Vlastita su ga istraživanja uvjerila u to da je “sredovječna
hrvatska glagoljska književnost puna. . . djela, što ih obrađuju i ostale
sredovječne književnosti". Stoga je Ivšić sam kritički priređivao hr-
vatske glagoljske književne tekstove i objavljivao ih (v. Damjanović

 

GROATICA4546/1997. TT 3MU