VJESNIK HAZU 1-3/96./godište V.

157

 

Anica NAZOR*

SKUPOVI

O hrvatskoj glagoljskoj inkunabuli

SPOVID

OPĆENA

Senj 25. IV. 1496.

Na sutrašnji dan - 25. travnja - prije
pet stotina godina iz tiska je izašla glagoljska
inkunabula - Spovid općena, priručnik opće
ispovijedi. To je veliki datum u povijesti
hrvatske kulture, jer su inkunabule mno-
gostruko važne. Ponajprije one su dokazi
kulturnoga stremljenja i stvaralačkoga na-
pora jedne male nacije, koja je u to daleko
doba, u granicama svojih mogućnosti, pri-
donijela svoj obol najznačajnijem otkriću
novoga vijeka. Inkunabule su dokaz traj-
nih veza s velikim središtima europske
kulture.

Glagoljska inkunabula kojoj slavimo
500. rodendan tiskana je u malom formatu
(95 x 135 mm), na papiru, na pet kvater-
niona. Od petoga kvaterniona ostala su tri
i pol lista prazna. Po grafičkoj opremi
knjižica je skromna, tiskana je crnom
bojom, tekst ide preko čitave stranice u 25
redaka, nema grafičkih likovnih ukrasa. Po
tipografskotehničkim osobinama Spovid
općena u svemu odgovara izdanjima gla-
goljske tiskare u Senju, u kojoj je dvije
godine prije Spovidi općene - 7. kolovoza
1494. godine tiskan glagoljski Misal, a 1507.
i 1508. tiskano je još pet knjiga. Sa senjskim
izdanjima Spovid općena ima identična
kurentna slova, početna slova, ligature, znak
za početak novih odlomaka i identičnu
mjeru od deset redaka. To ističemo zbog
toga što se u kolofonu knjige ne spominje
mjesto tiskanja, ali se spominje tiskar, pre-

 

 

voditelj i datum izlaska iz tiska: /a pop. Blaž.
Bar(o)m(o) sin z Vrbnika štampab ovu
spovid a stumači ju s knig latinskih
počtovani glospo)d(i)n Ekov Blažilović na
let glospod)nih .č.u.p.e. (<1496) aprila .i.d.
(=25) dan_ Blaž.Baramov, sin iz Vrbnika,
Blaž je Baromić, jedan od utemeljitelja gla-
goljske tiskare u Senju. On je u čuvenoj
tiskari Andrije Torresanija u Veneciji dao
tiskati glagosljski Brevijar brvatski, obja-
vljen 13. ožujka 1493. Blaž Baromić je krei-
rao tipografski set za Senjsku tiskaru, koji
je po ocjeni prof. grafike Frane Para - naj-
ljepši domet hrvatskog glagoljskoga tiskar-
stva. Danas znamo, zahvaljujući istraživa-
njima dr. Marije Agnezije Pantelić, da je
Blaž Baromić bio darovit pisar i da je na-
pisao glagoljski Brevijar. Prema tome Spo-
vid općena je druga inkunabula koju je u
Senju tiskao Blaž Baromić. Njegova Spovid
općena ima nešto što nema ni jedno dru-
go senjsko izdanje. Ima tipografski znak
na zadnjoj stranici iznad kolofona koji se
sastoji od kruga, križa i dva ukrštena kut-
nika. Sve to smješteno je u parlalelogram.

Po sadržaju Spovid općena je priručnik
opće ispovijedi, namijenjen redovnicima
za obavljanje ispovijedi. To je prijevod po-
pularnoga talijanskoga priručnika Confes-
sionale generale, koji je napisao Michele
Carcano, znameniti franjevački propovjed-
nik 15. stoljeća "glasnik božje riječi' i du-
hovni pisac iz Milana. Carcanova Confes-

* Predavanje održano u palači HAZU u srijedu, 24. travnja 1996.