A. NAZOR: GLAGOLMC BOOKS PRINTED IN SENJ (1494-1508), ACTA GRAPH. 7(1995)1, 1-18 1

ACTA GRAPH. 090

A. Nazor

UDK/UDC 093:003.349.1(497.5)
Pozvani rad

Invited paper
Primljeno/Received: 20. 03. 1995.

GLAGOLJSKE KNJIGE TISKANE U SENJU (1494-1508)
GLAGOLITIC BOOKS PRINTED IN SENJ (1494-1508)

AUTOR

Dr. sc. Anica Nazor, filolog, redoviti član Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti, ravnateljica
Staroslavenskog zavoda Hrvatskog filološkog in-
stituta,

41000 Zagreb, Demetrova 11

 

SAŽETAK

U Senju, gradu u Hrvatskom primorju, djelovala je
tiskara potkraj 15. stoljeća i u prvom deceniju 16.
stoljeća i u njoj je glagoljskim slovima tiskano naj-
manje sedam knjiga. Po sadržaju dvije su knjige li-
turgijske, a pet knjiga su hrvatski prijevodi popular-
nih europskih teoloških priručnika i popularnih na-
božno-poučnih i književnih djela. Prvi je iz tiska iza-
šao Misal (7. kolovoza 1494.), osnovna liturgijska
knjiga, potom Spovid općena (25. travnja 1496.), pri-
ručnik opće ispovijedi, prijevod popularnoga djela
Confessionale generale M. Carcana, znamenitoga
franjevačkoga propovjednika u 15. stoljeću. Danas
nije poznato je li u Senju još nešto tiskano u raz-
doblju od 1496. do 1507. godine, jer iz toga razdob-
lja nema sačuvanih knjiga. Možda je tada tiskana
knjiga Mestrija dobra umrtja i Ritual, od koje su sa-
čuvana dva nepotpuna primjerka. U oba primjerka
nedostaju početak i svršetak, a s njima nedostaju
incipit i kolofon u kojem je naveden datum tiskanja
knjige. Istom 1507. godine (27. kolovoza) tiskan je
Naručnik plebanušev, hrvatski prijevod latinskoga

iručnika Manipulus curatorum, koji je napisao

ipanjolac Guido de Monte Rocherii. U 1508. godini
tiskane su knjige: Transit svetoga Jerolima, (S. svib-
nja), zbornik tekstova o sv. Jeronimu, prijevod tali-
janskoga izdanja Transito de sancto Girolamo; Mi-
rakuli blažene Deve Marije (15. lipnja), zbirka Mari-
jinih čudesa (legendi), hrvatski prijevod talijanske
zbirke Miracoli della gloriosa Vergine Maria i Koriz-
menjak (17. listopada), zbirka propovijedi u dane ko-

 

AUTHOR

Anica Nazor, Ph. D., phylologist, full member of
the Croatian Academy of Science and Arts, head
of the Old Slavonic Church Institute of the Croatian
Institute for Phylology,

HR-41000 Zagreb, Demetrova 11, Croatia

SUMMARY

In Senj, the town in Hrvatsko primorje, the printing
house was active at the end of 15th and in the first
decade of 16th century. At least seven books in
Glagolitic characters were printed in it. According to
the content two of them are liturgical ones and five
are Croatian translations of the popular European
theological manuals and popular religious educa-
tional and literary works. The first printed work was
Misal (7th August, 1494) the essential liturgical
book, after that Spovid općena (25th April 1496) the
manual of general confession, the translation of the
popular work Confessionale generale from M.
Carcano, well known_ Franciscan from
1Sth century. It is not known today if anything else
was printed in Senj in the period from 1496 to 1507,
because there are no preserved books from that
time. It is possible that in that period the book
Meštrija dobra umrtija and Ritual were printed at
that time, from which only two incomplete copies
are preserved. In both copies the beginning and the
end are missing, they are lacking incipit and
colophon in which there is the day of printing of the
book. Only in 1507 (27th August) Naručnik ple-
banušev was printed, Croatian translation of the
Latin manual Manipulus curatorum, which was
written by Spaniard Guido de Monte Rocherii. In
1508 the books Transit svetoga Jerolima (Sth May),
the compendium of texts of St. Jerome, the trans-
lation from Italian edition Transito de sancto Giro-
lamo, Mirakuli blažene Deve Marije (15th June)