Uz pola milenija najstarije hrvatske tiskane knjige

 

Međašnji

datum

nacionalne kulture

 

Dvadeset i drugoga  veljače, navršava se 500 godina od
štampanja »Glagoljskog misala« iz 1483. godine, prve hrvat-
ske, a ujedno i južnoslavenske knjige

 

Ubrzo poslije Gutenbergova izu-
ma tiska pomičnim slovima Evropa
je svoje srednjovjekovne skriptorije
stala zamjenjivati tiskarama. Već
početkom 1483, upravo 22. veljače,
iz tiska izlazi i prva hrvatska, ujed
no i prva južnoslavenska knjiga Mi-
sal po zakonu rimskoga dvora.

 

Knjiga je tiskana u svečanom fo-
lio formatu, u dva stupca, lijepom
uglatom glagoljicom, nalik na naj-
ljepše ustavno pismo iz reprezenta-
tivnih glagoljskih rukopisa 14. i 15.
st. Ljepotom sloga više je nije nad-
mašila nijedna glagoljska knjiga.
Slog je crno<crven, upotrijebljene
su dvije vrste slova: veća i manja,
više ligatura i kratica (manjim slovi-
ma tiskani su antifonalni dijelovi
Inicijali nisu otisnuti, ali za njih je
ostao prazan prostor u visini dvaju
i triju redaka, pa su samo u nekim
primjercima inicijali naknadno, ru-
kom ucrtani. Upotrijebljen je ukup-
no 201 grafički znak, što je pravo
bogatstvo usporedi li se š remek-
djelom_»crne umjetnosti«, tj. s Gu-
tenbergovom 42-rednom_Biblijom,
koja je opsegom trostruko veća, a u
njoj je upotrijebljeno 290 grafičkih
znakova. Jedna stranica u Misalu
ostavljena je prazna, da se na nju
nalijepi drvorez s Raspećem (ka-
nonska slika). Od jedanaest sačuva-
nih primjeraka samo tri imaju nali-
jepljen drvorez. Drvorezi su različiti
i ni za jedan nije utvrđeno podrije-
tlo. Nijedan primjerak nije potpun,
ali utvrđeno je da je potpuni imao
220 listova i da je 220. list bio pra-
zan. Odštampan je na papiru uglav-
nom njemačkog podrijetla, s vode-
nim znakom volovske glave s crtom
i krunom među rogovima. Tri saču-
vana odlomka na pergamentu svje-

 

 

NAŠA KNJIGA - BROJ 3

 

doče da je dio naklade odštampan i
na pergamentu. Primjerci su pohra-
njeni u svjetskim i našim knjižnica-
ma: 1 u Beču (Osterreichische Na-
tionalbibliothek), 1 u_Lenjingradu
(Gosudarstvennaja publičnaja bi-
blioteka i.  M. E.  Saltykova-
Sčedrina), 1 u Washingtonu, 2 u Va-
tikanskoj biblioteci, 5 u Zagrebu (2
primj. u Nacionalnoj i sveučilišnoj
biblioteci, 2 u Knjižnici JAZU i 1 u
samostanu franjevaca trećeg reda) 1
u Bolu na otoku Braču (samostan
dominikanaca). God. 1971. izišao je
pretisak Misala sa studijama i litera-
turom. Na kraju knjige odštampan je
kolofon s datumom štampanja: L&i6
glospod)nih6 č u. o. v. (= 1483) m(čse)
ca perv(a)ra dni .i.b. (= 22) ti misla)li
biše svršeni. Ne spominje se ni tko
je ni gdje je knjigu štampao. Oskud-
nost podataka u kolofonu i pomanj-
kanju materijalnih dokaza i danas
je baza za raznovrsna interpretira-
nja i nagađanja u vezi s mjestom ti-
skanja i osobama koje su ga mogle
tiskati i izdati. Glede mjesta tiska-
nja, u osnovi su dva polarizirana
gledišta. Jedno je starije — da je Mi-
sal štampan u Veneciji, i potječe
uglavnom od istaknutih istraživača
i poznavatelja hrvatskih glagoljskih
starina (Bobrowski, Kukuljević, Ja-
gić, Vajs, Stefanić, Molin). Drugo je
gledište novije — prema njemu je
Misal tiskan na domaćem tlu, ne-
gdje u Hrvatskoj. Predložena su
uglavnom tri mjesta: Kosinj (Kulun-
džić), Modruš (Putanec) u Lici i Izo-
la (Bošnjak) u Istri.

 

 

 

 

 

Prvima je ljepota tiska i sloga
glavni dokaz da je knjiga tiskana u
razvijenom središtu tipografske vje-
štine, što je u 15. st. bila susjedna
Venecija, u kojoj je već tada (u 15.

[ijauu žaraavig-3.3-ilD-Awh no
Bufih hez % & mz zođia ezuo

galiuors.

Let gospodnjih 1483, miseca pervara, dni
22. ti misali biše svršeni

 

st.) tiskan glagoljski Baromićev bre-
vijar. Drugima je pak nepotpunost
podataka u kolofonu, u kojemu
osim datuma nema ništa drugo, raz-
log da tiskanje povežu s domaćim
tlom. Umjesto dokaza, nude se razli-
čita nagađanja. Nagađa se da su Mi-
sal iz 1483. mogli tiskati poznati hr-
vatski majstori tipografi: Andrija
Paltašić (tada radi u Veneciji), Do-
brić Dobrićević (od 1481-1483. u Ve-
roni tiska šest djela), Istranin Bar-
tul Pelušić, a ponajprije Grgur Se-
njanin, koji se izrijekom spominje
1507. u kolofonu senjskog glagolj-
skog izdanja Naručnika plebanuševa.
Za Grgura Senjanina se, dakle, po:
uzdano zna da je sudjelovao u tiska-
nju glagoljskih knjiga u Senju, ali
njegov rad, kao ni rad spomenutih
uglednih hrvatskih tipografa, nije
dovoljno istražen. Nagađa se još da
je pri tiskanju mogao sudjelovati ža-
kan Jurij iz Roča u Istri, pa nepo-
znati pavlin iz Modruša, i, napokon,
žakan Broz Kolunić, pisac poznatog
glagoljskog zbornika iz 1485

  

Inicijativa za tiskanje pripisuje se
nekim hrvatskim velikašima i cr-
kvenim dostojanstvenicima, u pr:
vom_redu knezovima iz obitelj
Frankopana, poznatima po svojoj
ljubavi prema glagoljici (oni svoje
isprave izdaju glagoljicom, a u po-
sjedu Ivana Frankopana krčkoga
bio je čuveni glagoljski rukopis iz
11. st, Kločev glagoljaš, koji je, opto-
čen zlatom i srebrom, čuvao kao re-
likviju) itd., itd. No, još nema čvr:
stih dokaza za odgovore na pitanja
tko i gdje je tiskao prvu hrvatsku
knjigu.

  

'Naime, po nepotpunosti podataka
u kolofonu prvotisak_glagoljskog
Misala iz 1483. među inkunabulama
nije iznimka, jer za ono doba nije
neobično da se liturgijske knjige iz-
daju s nepotpunim podacima u ko-
lofonu, pa čak i bez kolofona. Npr.,
za ugarsko-hrvatsku pavlinsku pro-

s