U samostanu franjevaca konventualca u Cresu
.
Otkrivena

rijetka

glagoljska
inkunabula

U samostanu franjevaca konventualaca u Cresu
pronašao je o. Josip Vlahovi
mostanu, primjerak Misala, koji je g. 1494. tiskan
glagoljicom u Senju. Do sada su bila poznata samo
dva primjerka — jedan (potpun) u Budimpešti, a
drugi (nepotpun) u Lenjingradu, pa je novopronađe-
ni primjerak u Cresu treći za koji se danas zna.

 

 

U Senju je, krajem 15. st., os-
novana tiskara i u njoj je tis-
kano sedam_ knjiga glagoljskim
slovima: dvije već u 15. st., a os-
tale 1507. i 1508; »Misale 1494.,
»Spovid općena« 1496., »Naručnik
plebanuševe 1507., >»Transit sv.
Jerolima« 1508., »Mirakuli slavne
deve Marije« 1508., »Korizme-
njak« 1508., jedino se za »Ritual«
s knjižicom »Meštrija od dobra
umrtija« još ne zna godina tis-
kanja, jer ni jedan od dva saču-
vana primjerka nije potpun i ne-
ma lista s kolofonom.

U svemu, iz glagoljske tiskare
u Senju izašle su dvije liturgij-
ske knjige (Misal i Ritual) i pet
neliturgijskih, koje su prijevodi
tada veoma popularnih teoloških
priručnika i književnih djela.
Senjski »Marijini mirakuli« naj-
opsežnija su zbirka Bogorodičinih
čudesa u hrvatskoj književnosti.
U »Transitu sv. Jerolima« ispri-
čan je život sv. Jeronima, čude-
sa koja su se dogodila poslije nje-
gove smrti, a na kraju je štam-
pana Marulićeva dvanaesteračka
Legenda sv. Jeronima.

Neliturgijska djela senjske tis-
kare pisana su hrvatskim jezi-
kom_ (književnom čakavštinom),

 

 

 

ibi

hamharh sasskch ađiša
Gurias paWČišub 1utrurođa
ibiskwam pvodtau mm

Uršavanea
Genknrišan|
asi ri

redovnik u tom sa-

pa su kao vrijedni jezični spome-
nici ušla u izvore za monumen-
talni rječnik hrvatskoga ili srp-
skog jezika, što ga je izdala Ji
goslavenska akademija znanosti
umjetnosti. Sva su senjska izda-
nja tiskana na papiru, pa su vri-
jedna i za povijest papira. Odre-
da su bibliografske rijetkosti, a
jedno je unikat (»Spovid opće-
na«). Od »Rituala« s »Meštrijom
dobra umrtija« poznata su sa-
mo dva (nepotpuna) primjerka,
od »Misala« samo tri, od »Mari-

jinih mirakula« četiri (zapravo
tri), od kojih samo jedan pot-
pun. Najviše sačuvanih primje-
raka (desetak) ima »Korizme-
njak.

Za pojedina izdanja dugo se
nije znalo. Za »Misal« se saznalo
polovicom prošlog stoljeća. Naj-
prije je g. 1849. Zadranin Ivan
Brčić, glagoljaš, filolog i akade-
mik našao u mjestu Ugljanu po-
la lista Misala i, nakon uspore-
divanja s ostalim tiskanim izda-
njima, vidio da ono »ne sudara-
še se s nijednim«. Ali, kad ga je
»sravnio« sa senjskim »Naručni-
kome, »Transitom«, »Korizmenja-
kom« i »Ritualom«, vidio je da

  

  

Sivdji ee di ai
dyi 2ič soibara 0231
duniz aey ri Orsaiđu
aaa aNi oo
os paad.IVt0o 433
šialia wb eđiva dobsa
U ipdatršasšci« hešio

  

v

aii Shuoznis, zri
333 aoi aoA Vanći
Zadnsbžakei aaa vuzt
hj orna phošvas mi d
ibimhsmunsrhusaid-1e8 mi Goniitinacidijo Bju.o
jasna zuvasivira urdkra am
Frrm

 

geroamankodhunnheze
zriedvrastd ača vihesvim ki
l 2m šuhrzatvini ciriooplsne

  

GuevemnnotiOraLmo slonđkizS pondtariva

UMU SJMAEA- mikaka zamezsae
u eedirasm azn m iedva &
seksuđam nraauzi fodviim
storža sriđbicim spvvdihese.
ms ci a MazN mL r

 

 

akirizealticci anni a
aži cjed omaaRA N A

 

aa + rri o

ano 30i

 

Aiionedica uzeonisn sirt
ams ohGrša arsstaa l
tambandmomaeT ć U

 

mm
ssi 8 siee

 

RIE RI
Maosvh anoni dn .
adu eLa cadO pavaena 1
oiadrt ri kudllovvin

 

Yuzudičnaoklans Soinsvg
mizdidauviitu inusas
ihoam ouržiiaa zčjaikićo
denceaćnirošia d đ
umrdradnioaIRAvs?a 108
dežrtčh nasrheikile
etrerd saanari ddi
ubiznaeisenikadastua

..

Stranica s kolofonom iz drugog
:danja_glagoljskog misala koji su

ali Blaž Baronić, Silvestar Bed-
ričić i Gašpar Turčić u Senju 1494.

 

je »i tim knjigam jedno pismo i
da_iz jedne te iste tiskare pote-
koše, te da misal bit će tiskan
u Senju oko 1507.«. Tada se, kao
strastveni sabirač i istraživač gla-
goljskih starina, dao u potragu
za potpunim  primjerkom, pa
1854. »u drugom selu dade mi
se nać dva ciela lista«. Tek mu
je 1863., njegov učenik Srećko
Bakija (poslije župnik u Tkonu)
donio, iz svog rodnog mjesta Pa-
koštane (blizu Zadra), »željeni iz+
tisak, al okrnjen na oba kraja,
kojega kako ugledah, namah u
njem zapoznah toli žuđeni mi-
sal«. Brčić je, naime, bio uvjeren
da senjska tiskara nije radila pri-
je 1507., pa je »Misal« tako da-
tirao  (neki priručnici i danas
spominju to fiktivno izdanje iz
1507. ili 1509). Prodajom Brčiće-
ve ostavštine, njegov je nepotpu-
ni primjerak (199 listova) dospio
u Lenjingrad, 1874., i čuva se za-
jedno s ostalim njegovim glago-

NAŠA KNJIGA — BROJ 2