Proučavatelji čitanja utvrdili su
tivacije i različite tipove čitatelja. Emisija će pred-
staviti različite tipove čitatelja (čitatelja koji čita-
nje shvaća kao obavezu i dužnost, čitatelja koji či-
ta iz unutrašnje potrebe, čitatelja koji uspostavlja
kritički stav prema tekstu).

 

ČITAM GLASNO | IZRAŽAJNO
(INTERPRETATIVNO)
11. V 1981, PO 9.10 i 15.10

Čitanje je prekodiranje saopćenja (poruka),. Si-
gnali koda sračunati na primanje očima transfor-

miraju se u slušne signale. Čitanjem (glasnim) pre-
nosimo slušaocu (primaocu) poruke teksta. Pritom
se koristimo svim vrednotama govorenoga jezika.
Pri čitanju informativnoga teksta (novinskoga, po-
slovnoga, stručnoga ili znanstvenoga) težimo što iz-
razitijoj logičkoj izražajnosti. Logička izražajnost
omogućuje jasnije (potpunije) prenošenje obavijesti
(podataka, misli, sudova, zaključaka).

Pri čitanju umjetničkog teksta dolazi do izra-
žaja emocionalna izražajnost. Čitač prenosi slušao-
cu svoj doživljaj umjetničkoga teksta.

Dr_ Dragutin Rosandić

 

CIKLUS: GLAGOLJSKA PISMENOST
20. IV 1981, PO 9.30 i 15.30

27. IV 1981, PO 9.30 i 15.30
4. V_ 1981, PO 9.30 i 15.30
18. V_ 1981, PO 9.30 i 15.30

 

Ove školske godine započinjemo emitiranjem ciklusa Glagoljska pismenost. U prilogu donosimo
članak dr Anice Nazor koja je izvršila znanstveni izbor sadržaja emisije.

»Najprije Slaveni nisu imali znakova za pismo,
već su crtama i rezovima brojili i gatali, još su bi-
li pogani. A kada su se pokrstili, trudili su se da
rimskim i grčkim slovima pišu slavensku riječ neu-
ređeno... I to je trajalo mnogo godina. A onda
čovjekoljubac Bog, koji sve uređuje i ne ostavlja
ljudski rod bez razuma... smilovao se na slaven-
ski rod i poslao im svetog Konstantina, narečenog
Cirila, muža pravedna i istinita, te im ovaj učini
38 slova: jedna po redu grčkih slova, a druga pre-
ma slavenskom jeziku«. Te početne, upravo klasič-
ne rečenice črnorisca (monaha) Hrabra polazna su
točka za istraživače najstarije povijesti slavenske
pismenosti, Uz raspravu črnorisca Hrabra »O pis-
menih« glavni su izvori, »krunski svjedoci« za naj-
stariju povijest slavenske pismenosti još uvijek ži-
votopisci Braće Ćirila i Metodija (Panonske legen-
de), osobito životopis Konstantina-Čirila. Tako 14.
gl. Konstantinova životopisa priča da je moravski
knez Rastislav zatražio od cara Mihajla da mu po-
šalje takvog učitelja koji bi »našim jezikom tuma-
čio pravu kršćansku vjeru«. Međutim Konstantino-
va koncepcija moravske misije bila je smjelija od
Rastislavove: uzdignuti Moravljane među »velike
narode« kakvima su bili narodi starih kultura, koji
»slave Boga vlastitim jezikom«. A narodi starih
kultura (»veliki narodi«) uživali su na Istoku vaz-
da vlastiti jezik u liturgiji (Grci, Armenci, Sirci,
Gruzinci, Kopti, Židovi). Svaki liturgijski jezik
(>veliki jezik«) imao je tada (u 9. st.) svoje vlastito

   

pismo. To je Konstantin dobro znao, pa je za nj
bilo posve razumljivo da slavenski jezik mora ima-
ti vlastito pismo: »Da i vy pričtete sa velikyh
jazyceh iže slavet Boga svojim jazykom«. Stoga je
za moravsku misiju sastavio pismo (sabije složi
pismena«). Koje je pismo sastavio Konstantin: gla-
goljicu ili čirilicu? Oba se naime pisma od 10. st.
pa nadalje javljaju paralelno jedno uz drugo, a
Hrabar govori samo o jednom pismu. Nazivi pisma
svakako su iz mlađeg vremena, a u starim izvori-
a spominje se samo »pismo slovjensko« ili >knjigi
slovjenski« kao što su se pisma drugih naroda na-
zivala po etničkom imenu naroda koji se njime slu-
žio. Većina se istraživača, paleoslavista slaže u miš-
ljenju da je Konstantin sastavio glagoljsko pismo.
O podrijetlu glagoljice postoje kontroverzne teori-
je. Jedni dokazuju da je glagoljica nastala razvo-
jem iz prastarog izvornog slavenskog pisma, drugi
da se razvila iz grčkog minuskulnog, iz latinskog
kurzivnog ili gotskog pisma, da predstavlja izbor
specijalnih znakova koje su grčki stručnjaci upo-
trebljavali u kraticama, tahigrafiji u medicini, as-
trologiji, alkemiji, pa i u kriptografiji i magiji, itd.,
itd. Neki još i danas oživljavaju tezu da je ćirilica
»ustrojena« prije glagoljice i da je Konstantin za
svoju glagoljicu preuzeo neke znakove iz ćirilice.
Danas je u znanosti prihvaćeno mišljenje da je
Konstantin sastavio novo pismo. Pri tome je

 

 

59