SLOVO, sv. 39-40 (1989-1990), 234-256, Zagreb 1990.

 

UDK: (047):808.101

VIJESTI

700. OBLJETNICA VINODOLSKOG ZAKONA
1 600. OBLJETNICA KRČKOGA I SENJSKOGA STATUTA.
Zagreb—Senj—Novi Vinodolski—Vrbnik, 19—22. IX. 1988.

U povodu navedenih obljetnica or-
ganizirala je Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti u suradnji s Prav-
nim fakultetima u Zagrebu i Rijeci, Fi-
lozofskim fakultetom u Zagrebu, Mjes-
nim ddborom za proslavu u Novom Vi-
nodolskom i Općinskim odborom za
proslavu u Crikvenici, a pod pokrovi-
teljstvom Sabora SR Hrvatske među-
narodni znanstveni skup, koji je odr-
žan u Zagrebu i u mjestima uz koja su
vezani spomenuti pisani spomenici.

Vinodolski zakon, koji su 6. siječ-
nja 1288. u starom novljanskom gradu
sastavili predstavnici devet vinodolskih
gradića, sačuvan je u glagoljskom pri-
jepisu iz druge pol. 16. st. i do danas
objavljen u zemlji i inozemstvu nekoli-
ko puta s komentarima teksta i sadrža-
ja. Sto godina kasnije (1388) nastali
su Krčki (Vrbanski) i Senjski statut.
Krčki statut sačuvan je u glagoljskom
prijepisu iz 1526. godine, kad su u nj
prepisane statutarne odredbe iz stari-
jeg rukopisa (potom su unošene sve
do 1599). U nj je prepisan tekst statu-
ta kneza Štefana i kneza Anža iz 1388.
godine. Original Senjskog statuta ne-
stao je u II. svjetskom ratu. Srećom pa
postoji pouzdano pripremljeno izdanje
Ivana Mažuranića. Za razliku od_Vino-

234

 

 

dolskog zakona Krčki i Senjski nisu
toliko proučavani, iako oni nude »od-
govore na mnoge pravne probleme o
kojima Vinodolski zakon šuti«.

Skup je započeo (19. rujna) u
Zagrebu u palači Jugoslavenske akade-
mije pozdravnim riječima predsjednika
JAZU J. Sirotkovića, predsjednika Sa-
bora SR Hrvatske A. Runjića, uvod-
nom riječju akad. A. Mohorovičića i
završio s referatom (unaprijed odštam-
panim) L. Margetića o znanstvenom i
kulturološkom značenju spomenutih
obljetnica. Isti je dan navečer nastav-
ljen rad u Senju, gdje je u Domu kul-
ture akad. M. Moguš govorio o Senj-
skom statutu kao ogledalu srednjovje-
kovnog Senja. Idući dan (20. rujna)
rad znanstvenog skupa nastavljen je u
Novom _Vinodolskom referatima: Vi-
nodolski zakon i hrvatsko srednjovje-
kovno društvo (T. Raukar), Položaj
Vinodola u hrvatskoj feudalnoj drža-
vi (V. Košćak), Vinodolska crkwa
krajem 13. st. (M. Bogović), Prasla-
venske pravne formule u Vinodolskom
zakonu (R. Katičić), Vinodolski zakon
i Krčki statut u kontekstu hrvatskih
pravnih spomenika (E. Hercigonja),
Bonpocwi u3yweua AiviKa BuHOO0A-
cko2o sakona (B. M. Ckynckuii),