SLOVO, sv. 34 (1984), 7-16, Zagreb 1984, UDK: 808.101:093/094:003.349.1

TISKANA GLAGOLJSKA KNJIGA
OD PRVOTISKA MISALA 1483. DO BROZIĆEVA BREVIJARA 1561.

Anica NAZOR, Zagreb

Štamparsko umijeće Johannesa Gutenberga iz Mainza proširilo se svijetom »poput
vatre«, pa se već u Gutenbergovu stoljeću štampalo u dvjesta šezdeset evropskih gra-
dova.! U Gutenbergovu stoljeću štampana je (1483) i prva hrvatska knjiga: glagolj-
ski Misal po zakonu rimskoga dvora. Doduše, prije Misala štampan je u Rimu (1474)
latinski govor Nikole Modruškog, koji je on držao u povodu smrti kardinala P. Riari-
ja. Ali glagoljski je Misal prva knjiga štampana na vlastitom liturgijskom (crkvenosla-
venskom) jeziku i k tome na vlastitom (glagoljskom) pismu, pa se s pravom smatra
hrvatskim prvotiskom. U tom smislu Misal je i najstarija štampana južnoslavenska
knjiga, a po tome što je štampan glagoljicom Misal je i prva i najstarija knjiga štam-
pana slavenskim pismom. Stoga je petstota obljetnica glagoljskog Misala ujedno i
petstota obljetnica slavenskog tiska uopće.?

Poznato je da prve tiskane knjige u svemu nasljeduju srednjovjekovne rukopi-
se, čak i u pojedinostima: upotrebljavaju skraćenice (skraćeno pisanje riječi), liga-
ture; štampaju se na pergameni i na papiru, raspored stranice im je isti kao u ruko-
pisima, pa su neke štampane knjige upadljivo nalik na srednjovjekovne pergamentne
kodekse. Pojedine po ljepoti ne zaostaju za iluminiranim rukopisima, npr. Guten-
bergova četrdesetdvoredna Biblija. Štampana u dva dijela u svečanom folio-forma-
tu, gotičkim pismom kakvim su pisani raskošni obredni rukopisi, na 1280 stranica
(razdijeljenih u dva stupca) od kojih je »jedna ljepša i savršenija od druge«, Guten-
bergova je Biblija i danas »jedna od najljepših knjiga«. S Gutenbergovom Biblijom
počinje novo doba u kulturnoj povijesti čovječanstva, a s glagoljskim Misalom
počinje novo doba u kulturnoj povijesti Hrvata i Slavena uopće.

1 H. Preser, Johannes Gutenberg. Štamparsko umijeće mijenja svijet. Katalog izložbe.
Izložbu priredio Institut fir Auslandsbezichungen, Stuttgart 1968, 4-47,

? A. A. Kruming, Inazonuveckuii muccan 1483 2. (K S00-16TWIO CIABAHCKOTO KHHTO-
:HHTA. Hecnenopaiia H Marepnani, CGopiink XLVI) Mocxsa 1983, 141-144.

 

7