UZ PETSTOTU OBLJETNICU
PRVOTISKA GLAGOLJSKOG MISALA 1483-1983,

U studenom (16-18) godine 1983. organizirala je Jugoslavenska akademija zna-
nosti i umjetnosti u Zagrebu znanstveni skup: Hrvatska knjiga od glagoljskog Prvo-
tiska do sredine 16. stoljeća u povodu 500. obljetnice prve hrvatske (i južnoslaven-
ske) tiskane knjige - glagoljskog Misala iz 1483. godine. Tim su skupom zaokružene
brojne svečanosti kojima je u Hrvatskoj (i ne samo u Hrvatskoj) kroz čitavu 1983.
godinu obilježavana ta važna obljetnica: održavani su znanstveni kolokviji (Zadar,
Split), akademije (Rijeka, Gospić i Kosinj, Vrbnik na otoku Krku, Valpovo kod
Osijeka), držana su predavanja u školama i na javnim tribinama u mnogim grado-
vima; priređivane su izložbe o glagoljici i štampanim glagoljskim knjigama (Zagreb,
Zadar, Split). Izdan je pretisak prvog štampanog (i veoma raskošnog) bukvara (gla-
goljske početnice) iz 1527. s latiničkom transliteracijom baš na dan svršetka štam-
panja Misala iz 1483. (22. veljače 1983). Dnevne novine (Vjesnik, Večernji list i
dr.), tjednici (Školske novine, Front i dr.), polumjesečnici (Oko) i časopisi (Naša
knjiga, Jezik, Makedonski jazik, Unescov Glasnik i dr.) objavljivali su članke o prvo-
tisku glagoljskog Misala.

Svojim skupom Jugoslavenska akademija nastojala je osvijetliti hrvatsku knjigu
u razdoblju od prvotiska glagoljskog Misala iz 1483. do Brozićeva Brevijara iz 1561,
tj. do posljednje liturgijske glagoljske knjige štampane u izvornoj hrvatskoj (crkve-
noslavenskoj) jezičnoj redakciji. Naime, kada je završen Brozićev Brevijar, iste
(1561) godine počinje radom hrvatska protestantska tiskara u Urachu kod Tiibin-
 gena u Njemačkoj u kojoj je od 1561.do 1565. štampano tridesetak knjiga glagolj-
skim, ćirilskim i latiničkim slovima (od toga četrnaest glagoljskima). Protestantska
je tiskara, dakako, imala sasma drugi program od prethodnog, a od 17. stoljeća
(pa sve do kraja 19. st.) izdaju se u Rimu (u tiskari Kongregacije de propaganda
fide) rusificirane liturgijske glagoljske knjige (misali i brevijari). Stoga glagoljske
knjige štampane od 1483. do 1561. čine jednu cjelinu, koju karakterizira određen
i jasan izdavački program: tiskanim knjigama — liturgijskim u izvornom crkveno-

  

s