ANTE GLAVIČIĆ

VLASNICI I ZGRADE U KOJIMA SU DJELOVALE
SENJSKE TISKARE XIX. I XX. STOLJEĆA

Sve do početka 80. godina XIX. stoljeća u Hrvatskom primorju — a
time i gradu Senju — nije bilo tiskare u kojoj bi se tiskale za potrebe našeg
svijeta na hrvatskom jeziku knjige, novine i drugi radovi. Prema podacima
dra Vinka Antića, objavljenim u Riječkoj reviji (godina XI. broj 3—4 1960)
»kao rezultat suprostavljanja talijansko-mađarskim protuhrvatskim tenden-
cijama te ondašnjih nacionalnih i kulturnih stremljenja Primoraca u poznati-
jim trgovačko-pomorskim središtima Kraljevici 1873, Senju 1874, Bakru 1877
i Sušaku 1878 godine utemeljene su i započele s radom_primorske tiskare i
knjigovežnice.«

S time u vezi a u povodu 100. obljetnice postojanja i rada današnje Jad-
ranske tiskare ili senjskih tiskara, bila mi je dužnost saznati nešto više o
starim tiskarama, njihovim vlasnicima i zgradama u kojima su Senjani mno-
go toga vrijednoga i lijepoga tiskali i koričili, To sam postigao zahvaljujući
predaji danas živućih' i nekih nedavno preminulih Senjana, te brojnim izda-
njima senjskih tiskara koje su sakupljene u muzeju a potječu iz tiskara:
Krmpotić, Luster, župan, Hreljanović, Vukelić, Devčić et Comp., Smetana,
Antić-Smetana, Nell i današnje Jadranske tiskare, Na ovaj način u posljednji
čas prikupljeni su dragocjeni podaci o više stotina tiskanih djela, koja evi-
denino govore o kvaliteti, tiskarskoj vještini i knjigoveštvu u gradu Senju
za posljednjih stotinu godina. Sve je to nesumnjivo i dragocjen doprinos
Senja i Senjana počecima razvitka modernog hrvatskog tiskarstva.

Zgrade u kojima su djelovale i nalazile se ove nove tiskare XIX. i XX.
stoljeća, za razliku od starih glagoljskih tiskara (Senj i Senjska Draga), na-
vode se redom kako se utvrdilo da su bile osnovane' ili pak prestale s radom
zbog različitih okolnosti.

Ovdje ne iznosim vlastite opservacije o zgradama gdje su se nalazile stare
glagoljske tiskare, prva Silvestra Bedričića u gradu Senju i ona druga, kako
je utvrđeno — u Senjskoj Dragi, jer će o tome biti riječi u drugoj prilici.

 

! Qrom,prilikom. najijepše zahvaljujemo na usmenim podacima koje sum dobio od starih Se-
una: Ieke Rošić, Vjekoslava Antića | Josipa I. Smetane i njezove supruge Viktorije.

3 Prema usnenim kazivaojima koje je dobio od starih Senjana | Josipa pl. Vukclića prof. Pavao
Tijan sastavlo je oko 1985. kratak pregled početka i rađa i vlasnika senjskih iiskara iz XIX. i XX.
stoljeća. Ove zabilješke prof. Tijan je dopunio i njima sam se djelomice poslužio u ovom radu, na
čemu mu ovom prilikom zahvaljujem.

SVladimir Kraljić, Novi arhivski nalsz o glagoljaškoj tiskari u Seniskoj Dragi, Senjski zbornik
VI. 1975. strana 7,

 

   

 

“