ZNAČAJNI ARHEOLOŠKI NALAZI U TVRĐAVI NEHAJ U SENJU

U vrijeme kada je kulminirala turska
sila, a mnogi naši krajevi bili popaljeni
i pretvoreni u pustoš, narod raseljen ili
u ropstvu, u Senju je našao dom i za-
štitu veliki broj bjegunaca iz Like, Pod-
gorja, Bosne ,Hercegovine i Dalmacije.
Padom Klisa u turske ruke 1537. godine
povećalo se stanovništvo Senja. Sa staro-
sjediocima stopili su se bjegunci pribjezi
koje su suvremenici prozvali »semjski
uskoci«. Krajem 15. stoljeća turske ne-
regularne čete haraju senjskom okolicom
i dolaze pod same bedeme grada. Tom
prilikom Turci su spalili sve javne i crk-
vene zgrade. Kako su neke od ruševina
bile idealne za osvajanje Senja (osobito

nakon što je usavršena artilje:
ski kapetan Ivan Lenković i
brdu Trbušnjaku (danas Nehaj) sagraditi
modernu i čvrstu utvrdu. Odobrenjem cr-
kvenih vlasti i uz suglasnost dvora sa-
građena je u vremenu od 1530. do 1558.
godine današnja tvrđava Nehaj. U mas
vnim_ i debelim zidovima Nehaja i danas
su vidljivi mnogi detalji gotske i rene-
sansne umjetnosti — ostaci nadgrobnih
ploča senjskih knezova Frankopana, na
kojima se opažaju grbovi i glagoljski nat-
pisi teško oštećeni uslijed vremena i dje-
lovanja leda i bure. Latinski natpisi na
nekoliko kamenih ploča i drugi interesan-
tni dijelovi arhjtekture.' Mnogi od tih vri-

 

 

 

 

 

 

 

Srednji dio novootkrivene glagoljske ploče u Senju

M